حزب سکولار دمکرات ایران

ویدیو

انقلاب Revolution

انقلاب یک دگرگونی ساختاری بنیادی و پایدار در یک یا چند سیستم است که معمولاً به طور ناگهانی یا

ادامه...