حزب سکولار دمکرات ایران


قانون اساسی مشروطه نخست یکی ازسکولارترین قوانین اساسی جهان درراستای حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین و مذهب بود. اما پرخاش گسترده آخوندهای واپسگرا با فشاروپشتیبانی سفارت خانه های روس وانگلیس (دشمنان ایرانیان)، هم گام با آشوب های اهریمنی وخونین هواداران خائن و مزدورشان، پیوست های ارتجانی و کهنه پرستانه برای نیرومند ماندن آخوند ها ومهار دولت و سیاست، به قانون اساسی افزوده شد.

پیوست های (متمم ها) قانون اساسی مشروطه درصد و یک اصل بدینگونه آغاز میشود: اصل یکم؛ مذھب رسمی ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنی عشريه است که بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذھب باشد.
اصل دوم :مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل االله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاھنشاه اسلام خلداالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراالله امثالھم و عامه ملت ايران تاسیس شده است بايد در ھیچ عصري از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلي االله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عھده علماي اعلام ادام االله برکات وجود ھم بوده و ھست لھذا رسما مقرر است در ھر عصري از اعصار ھیاتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھاي متدينین که مطلع از مقتضیات زمان ھم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامي بیست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنھا را يا بیشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غوررسي نموده ھريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ورد نمايند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأي اين ھیات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود.
اصل پنجاه و ھشتم: ھیچ کس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ايرانی الاصل و تبعه ايران باشد.

بسیاری ایرانیان برای پایان دادن به دیکتاتوری اهریمنی رژیم آخوندی، پشیمان ازاشتباه ها ونادانیهای گذشته ، مشروطه‌ خواه شده وبرای بازگردانی قانون اساسی مشروطه پافشاری میکنند. این خواست آنها دانسته یا ندانسته گامی به واپس گرائی وپاغوشیده شدن درگذشته های پرماجرای ایران میباشد.
بسیاری میگویند پیوست های قانون اساسی مشروطه را برمیداریم، یا دگرگون میکنیم.
گرچه باورمندان به قانون اساسی مشروطه که به تصویب نمایندگان ملت ایران رسیده تغییر ناپذيربودن آنرا هم پذیرفته اند. مگراینکه دگرگونی ها را بتوانند به تصویب نمایندگان ملت ایران برسانند. لذا نخست میباید مجلس مؤسسان تشکیل شود.

آیا بهتر نیست قانون اساسی نوینی با پشتگرمی به منشور کورش و انقلاب سفید شاه و مردم که با بیستو یک اصل آن احكام واپسگرای اسلامی بی ارزش می‌شود نگارش گردد و به تصویب نمایندگان ملت ایران برسد.
با نگرش به اینکه تکیه گاه خمینی قانون اساسی مشروطه بود که در دهه چهل به قوانین انقلاب سفید محمد رضا شاه با پرخاش و خروش آشوب های اهریمنی وخونین برپا کرد تا راه گشای فتنه ویرانگر ش در کشور ایران گردد.
قانون اساسی مشروطه نوشته ای نا موزون با ادبیاتی نا مناسب در پشتیبان از نیروی آخوند های ویرانگر، غارتگر و دغلکارمیباشد.
ایرانیان بویژه جوانان ما خواستارقانون اساسی مدرن، سکولار، رسا وخدشه ناپذیرند.
پاینده ایران
دکتر بهرام آبار، 21.11.2023