حزب سکولار دمکرات ایران

پیشگفتار
ما ایرانیان سکولار دمکرات با ابرازاحترام به کلیه ادیان،مذاهب و ایدئولوژیها، براین باوریم که آنها نباید هیچگونه دخالتی در سرشت و کنش حقوقی، قانونگذاری، آموزشی وبطور کلی امورمدنی و حکومتی داشته، تاثیرگذار درتدوین قوانین اساسی باشند. ازاینروحزب سکولاردمکرات ایران را بر مبنی اعلامیه جهانی حقوق بشر(از جمله حقوق زنان ،حقوق کارگران ،حقوق کودکان ، حقوق اقلیت‌ها و تمامی‌ قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه منع سلاح‌های شیمیایی وهسته ای‌)، بدون دخالت هرگونه ایدئولوژی، دین و مذهب برای خدمتگذاری به ملت ایران بنیانگذاری میکنیم. اکنون قریب 35 سال از فریبی بزرگ بنام جمهوری اسلامی وپشت بند آن ولایت فقیه، یعنی قیومت قانونی, بازگشت ایرانیان به 1400 سال پیش میگذرد. حکومتی بنام دین و مذهب با مکر وحیله بر کشور ومردم ما تحمیل و مسلط شده، بمرور مردم ایران را در سپهری از اسارت وحقارت، فقروفساد غوطه ور ساخته است. این حکومت با تزویر و فریبکاری، عقل و هوش مردم را ربوده، واقعیت ها را به آنان وارونه جلوه میدهد. درضدیت با فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی به تباهی میهن ما کمر بسته، با سرکوب، زندان، واعدام، هرگونه اعتراض را خفه کرده، باسانسور، فیلترینگ وعوام فریبی، پنهانکاری و تقیه، جلوی آگاهی ملت را گرفته. ایران دروضعیتی وخیم قرار دارد ، اعتبار، حیثیت جهانی, رفاه، آسایش، امنیت، اموردرمانی، سلامت محیط زیست وآزادیهای فردی واجتماعی ازدست رفته. از اینرو، يک نظام مردمی و پيشرو، درعین برقراری آزادی وسکولاردمکراسی به اعتبار رای اکثریت مردم ایران در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تعین نوع حکومت آینده ایران میباید پایه گذاری شود.

اهداف

برای تشکل یک نیروی کلان با هویت سیاسی مشخص، ما از کلیه ایرانیان سکولاردمکرات وآزادیخواه دعوت میکنیم ، تا در راستای باورهای زیر، با همیاری مردم مبارزوآزادیخواه ایران ، حق حاکمیت را به ملت ایران بسپاریم. هدف ما حفظ منافع ملی بر مبنای پیشرفت ها و دست آوردهای قرن بیست ویکم، همکاری با دنیای آزاد و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه است. ما در پی آینده ای توام با آزادی وکامروائی که شایسته آن میباشیم، هستیم.

اعتقادات بنیادی حزب سکولار دمکرات ایران

1- تلاش و روشنگری دراستقرار حاکمیت ملت، حفظ تمامیت ارضی ایران یکپارچه وایجاد نظامی سکولار(عدم دخالت دین و مذهب درسیاست وحکومت) و دمکرات (حاکمیت مردم).

2- نوع و ساختار حکومت آینده ایران توسط مردم در یک همه پرسی وانتخابات آزاد تعیین خواهد شد. ساختار اداری غیر متمرکز، برای اداره امور داخلی تقسيمات کشوری، از طريق منتخبان انجمن‌ها، استان ها و شهرستان ها، پیشنهاد میشود. در صورت موافقت اکثریت مردم ایران والگوئی که مجلس مؤسسان آينده معرفی خواهد کرد بایدانجام شود.

3- قانون اساسی حکومت سکولار آینده ایران مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود. در آن هیچگونه مذهب رسمی وجود نداشته و آزادی ادیان و تمامی باورهای دینی در حوزه حقوقی شهروندان تضمین خواهد شد.

4- برابری حقوق شهروندان از نظر جنسیتی، قومی، نژادی و رنگ در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی تضمین میشود. هيچ امتياز قومی، دينی، مذهبی، جنسیتی يا طبقاتی به کسی تعلق نمیگی‌رد وهيچ کس حق ندارد به نمايندگی خدا يا نایبان الهی سرنوشت مردم را در دست بگيرد. دين و مذهب امری شخصی واز حکومت جدا بوده، هيچ مقامی حق تفتیش عقیده وپرسش دین و مذهب افراد را ندارد.

5- برابری کامل سياسی، اجتماعی و قانونی زنان با مردان، برابری زن و مرد در روابط‌‌ خانوادگی، پرورشی فرزندان و بويژه حفظ حقوق کودکان تضمين شده در قانون اساسی باید تاکید شود. دولت با ايجاد رفاه و سهولت در نگهداری و پرورش فرزندان، میباید زمینه را برای ورود زنان به پهنه فعاليت‌های گوناگون سهل تر کند.

6- آزادی و شان ومقام انسانی ، حقوق طبيعی و جدا نشدنی فرد را هيچ اکثريت یا قانونی نمی‌تواند نقض کند و از آنها بگيرد. اين حقوق که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های حقوق سياسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعريف شده از جمله شامل مصون بودن جان، مال و آزادی مردم در پناه قانون میباشد. حکومت ودولت موظفند برای همگان حداقل شرايط زندگی منطبق ، با مقام انسانی را مهیا وتامين کند.

7- برای فعالیت سیاسی و فرهنگی-هنری نباید محدودیت ایجاد شده، جرایم سیاسی، عقیدتی مردود شمرده شده، هرگونه شکنجه و مجازات اعدام قویا نفی میشوند.

8- آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی کارگران و صنعتگران مستقل، تشکیل انجمن، گروها وسازمانهای مستقل تایید میشوند. آزادی بیان اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران باید اجراء شوند. آزادی فعالیت های اقتصادی و پیشه وری یکی از اصول دمکراسی، هرگز نباید توسط دولت تحت شعاع قرار بگیرد.

9- حفظ و حراست از میراث تاریخی، فرهنگی و محیط زیست ایران امریست بدیهی. توسعه اقتصادی بايد با حفظ و بهبود محيط زيست همگام شود. دولت و حکومت موظفند آب، خاک، دریاها، جنگل های ايران و هوای شهرها را از فرسايش، آلودگی و نابودی حفظ کنند. به نگهداری میراث ملی- تاریخی ایران و باز گرداندن شکوه و زیبائی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.

10- فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزشی کشور است و هر ايرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگويد و آموزش ببيند.

11ـ استقلال کامل دادگستری بویژه از مراجع دولتی، سياسی و مذهبی باید تامین وحفاظت گردد. قضات بايد از مقام و منزلت والا و بی‌نيازی مالی که لازمه استقلال آنهاست برخوردار باشند.

12ـ سياست خارجی ايران بايد بر پاية استقلال و حاکميت مردمی، عدم وابستگی به قدرت های جهانی، دوستی وهمکاری متقابل با همسايگان و دیگر کشورها جهان، بدون ماجراجويی ‌های خارجی بنا گردد.