منشورحزب سکولاردمکرات ایران

پیشگفتار
ما ایرانیان سکولار دمکرات با ابرازاحترام به کلیه ادیان،مذاهب و ایدئولوژیها، براین باوریم که آنها نباید هیچگونه دخالتی در سرشت و کنش حقوقی، قانونگذاری، آموزشی وبطور کلی امورمدنی و حکومتی داشته، تاثیرگذار درتدوین قوانین اساسی باشند. ازاینروحزب سکولاردمکرات ایران را بر مبنی اعلامیه جهانی حقوق بشر(از جمله حقوق زنان ،حقوق کارگران ،حقوق کودکان ، حقوق اقلیت‌ها و تمامی‌ قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه منع سلاح‌های شیمیایی وهسته ای‌)، بدون دخالت هرگونه ایدئولوژی، دین و مذهب برای خدمتگذاری به ملت ایران بنیانگذاری میکنیم. اکنون قریب ۳۵ سال از فریبی بزرگ بنام جمهوری اسلامی وپشت بند آن ولایت فقیه، یعنی قیومت قانونی, بازگشت ایرانیان به ۱۴۰۰ سال پیش میگذرد. حکومتی بنام دین و مذهب با مکر وحیله بر کشور ومردم ما تحمیل و مسلط شده، بمرور مردم ایران را در سپهری از اسارت وحقارت، فقروفساد غوطه ور ساخته است. این حکومت با تزویر و فریبکاری، عقل و هوش مردم را ربوده، واقعیت ها را به آنان وارونه جلوه میدهد. درضدیت با فرهنگ، آداب و رسوم ایرانی به تباهی میهن ما کمر بسته، با سرکوب، زندان، واعدام، هرگونه اعتراض را خفه کرده، باسانسور، فیلترینگ وعوام فریبی، پنهانکاری و تقیه، جلوی آگاهی ملت را گرفته. ایران دروضعیتی وخیم قرار دارد ، اعتبار، حیثیت جهانی, رفاه، آسایش، امنیت، اموردرمانی، سلامت محیط زیست وآزادیهای فردی واجتماعی ازدست رفته. از اینرو، یک نظام مردمی و پیشرو، درعین برقراری آزادی وسکولاردمکراسی به اعتبار رای اکثریت مردم ایران در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تعین نوع حکومت آینده ایران میباید پایه گذاری شود.

اهداف

برای تشکل یک نیروی کلان با هویت سیاسی مشخص، ما از کلیه ایرانیان سکولاردمکرات وآزادیخواه دعوت میکنیم ، تا در راستای باورهای زیر، با همیاری مردم مبارزوآزادیخواه ایران ، حق حاکمیت را به ملت ایران بسپاریم. هدف ما حفظ منافع ملی بر مبنای پیشرفت ها و دست آوردهای قرن بیست ویکم، همکاری با دنیای آزاد و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه است. ما در پی آینده ای توام با آزادی وکامروائی که شایسته آن میباشیم، هستیم.

اعتقادات بنیادی حزب سکولار دمکرات ایران

۱- تلاش و روشنگری دراستقرار حاکمیت ملت، حفظ تمامیت ارضی ایران یکپارچه وایجاد نظامی سکولار(عدم دخالت دین و مذهب درسیاست وحکومت) و دمکرات (حاکمیت مردم).

۲- نوع و ساختار حکومت آینده ایران توسط مردم در یک همه پرسی وانتخابات آزاد تعیین خواهد شد. ساختار اداری غیر متمرکز، برای اداره امور داخلی تقسیمات کشوری، از طریق منتخبان انجمن‌ها، استان ها و شهرستان ها، پیشنهاد میشود. در صورت موافقت اکثریت مردم ایران والگوئی که مجلس مؤسسان آینده معرفی خواهد کرد بایدانجام شود.

۳- قانون اساسی حکومت سکولار آینده ایران مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود. در آن هیچگونه مذهب رسمی وجود نداشته و آزادی ادیان و تمامی باورهای دینی در حوزه حقوقی شهروندان تضمین خواهد شد.

۴- برابری حقوق شهروندان از نظر جنسیتی، قومی، نژادی و رنگ در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی تضمین میشود. هیچ امتیاز قومی، دینی، مذهبی، جنسیتی یا طبقاتی به کسی تعلق نمیگی‌رد وهیچ کس حق ندارد به نمایندگی خدا یا نایبان الهی سرنوشت مردم را در دست بگیرد. دین و مذهب امری شخصی واز حکومت جدا بوده، هیچ مقامی حق تفتیش عقیده وپرسش دین و مذهب افراد را ندارد.

۵- برابری کامل سیاسی، اجتماعی و قانونی زنان با مردان، برابری زن و مرد در روابط‌‌ خانوادگی، پرورشی فرزندان و بویژه حفظ حقوق کودکان تضمین شده در قانون اساسی باید تاکید شود. دولت با ایجاد رفاه و سهولت در نگهداری و پرورش فرزندان، میباید زمینه را برای ورود زنان به پهنه فعالیت‌های گوناگون سهل تر کند.

۶- آزادی و شان ومقام انسانی ، حقوق طبیعی و جدا نشدنی فرد را هیچ اکثریت یا قانونی نمی‌تواند نقض کند و از آنها بگیرد. این حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده از جمله شامل مصون بودن جان، مال و آزادی مردم در پناه قانون میباشد. حکومت ودولت موظفند برای همگان حداقل شرایط زندگی منطبق ، با مقام انسانی را مهیا وتامین کند.

۷- برای فعالیت سیاسی و فرهنگی-هنری نباید محدودیت ایجاد شده، جرایم سیاسی، عقیدتی مردود شمرده شده، هرگونه شکنجه و مجازات اعدام قویا نفی میشوند.

۸- آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی کارگران و صنعتگران مستقل، تشکیل انجمن، گروها وسازمانهای مستقل تایید میشوند. آزادی بیان اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران باید اجراء شوند. آزادی فعالیت های اقتصادی و پیشه وری یکی از اصول دمکراسی، هرگز نباید توسط دولت تحت شعاع قرار بگیرد.

۹- حفظ و حراست از میراث تاریخی، فرهنگی و محیط زیست ایران امریست بدیهی. توسعه اقتصادی باید با حفظ و بهبود محیط زیست همگام شود. دولت و حکومت موظفند آب، خاک، دریاها، جنگل های ایران و هوای شهرها را از فرسایش، آلودگی و نابودی حفظ کنند. به نگهداری میراث ملی- تاریخی ایران و باز گرداندن شکوه و زیبائی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.

۱۰- فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزشی کشور است و هر ایرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگوید و آموزش ببیند.

۱۱ـ استقلال کامل دادگستری بویژه از مراجع دولتی، سیاسی و مذهبی باید تامین وحفاظت گردد. قضات باید از مقام و منزلت والا و بی‌نیازی مالی که لازمه استقلال آنهاست برخوردار باشند.

۱۲ـ سیاست خارجی ایران باید بر پایه استقلال و حاکمیت مردمی، عدم وابستگی به قدرت های جهانی، دوستی وهمکاری متقابل با همسایگان و دیگر کشورها جهان، بدون ماجراجویی ‌های خارجی بنا گردد.