حزب سکولار دمکرات ایران

530919_424461167631490_468693809_n.jpg

اساسنامه حزب سکولار دمکرات، بتاریخ 21 مای 2014

ماده 1 – نام، محل، منطقه فعالیت واعتقادات بنیادی
1-1 بنام ملت آزادیخواه وایرانیان سکولاردمکرات، برای گسترش عدالت اجتماعی، تبعیض زدائی وحاکمیت مردم: “حزب سکولار دمکرات” با هدف مبارزه برای کسب آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران تشکیل میشود وازاین پس بنام حزب سکولار دمکرات در این اساسنامه از آن نام برده خواهد شد.‬ این حزب ریشه های سیاسی خود را در جنبش ملی، تجدد خواه مشروطه وبنیانگزار ایران نوین میبیند. پی ریزی یک حکومت ملی وسکولاردمکرات، پایبند به اعلامیه های جهانی حقوق بشر(از جمله حقوق زنان ،حقوق کارگران ،حقوق کودکان ، حقوق اقلیت‌ها و تمامی‌ قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه منع سلاح‌های شیمیایی وهسته ای‌ )، با حفظ و دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران، شایسته ترین بستربرای نهادینه کردن دمکراسی ونفی هرگونه تبعیض است. ما ایرانیان سکولار دمکرات با اراده ای راسخ در این حزب هم پیمان میشویم، تا درراستای باورهایمان به همیاری آزادی خواهان ایران برخاسته و سرزمینمان را از دیکتاتوری اسلامی زدوده و حق حاکمیت را به ملت ایران باز گردانده، راه را برای استقرار نظامی سکولاردمکرات آماده کنیم. ما امیدواریم کشور و ملت ایران با حفظ منافع ملی، درهمکاری و همزیستی مسالمت آمیز با دنیای آزاد بر مبنای پیشرفت ها و دست آوردهای قرن جدید به بهترین نحوی به آرمان هایش نایل شده، ازرفاه وآسایش کامل بهرمند گردند. با ابرازاحترام به کلیه ی ادیان، مذاهب وتمام باورها واندیشه ها که ما آنرا امری فردی، خصوصی و شخصی تلقی میکنیم، از طرف آنها نباید هیچگونه دخالتی در سرشت و کنش مدنی، حکومتی، حقوقی، قانونگذاری و آموزشی اعمال گردد.
2-1 نام: حزب سکولار دمکرات ایران.
3-1 دفتر مرکزی حزب: شهر بدبورگ (حومه کلن) -آلمان .
4-1 زمینه فعالیت های حزب: جامعه سکولار جهانی .
5-1 اعضای حزب سکولار دمکرات ایران (زنان و مردان در عین برابری کامل سياسی، اجتماعی و قانونی) بنام سکولار دمکراتهای ایران نام برده میشوند.
6-1 اعتقادات بنیادی حزب سکولار دمکرات ایران:
تلاش گسترده برای بازگرداندن حق حاکمیت، به ملت ایران که نموداری در راستای سکولار دمکراسی و آزادیخواهی میباشد. حفظ و دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران. کوشش برای برقراری یک حکومت سکولار دمکرات با ساختار اداری غیر متمرکز. حکومت آینده ایران طبق قانون اساسی که بر مبنی اعلامیه جهانی حقوق بشر(از جمله حقوق زنان ،حقوق کارگران ،حقوق کودکان ، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق اقوام و تمامی‌ قطعنامه‌های سازمان ملل از جمله قطعنامه منع سلاح‌های شیمیایی وهسته ای‌ )، بدون داشتن ایدیولوژی، دین و مذهب رسمی، برای خدمتگذاری به ملت ایران تدوین خواهد شد. ما معتقد به تضمین آزادی بیان اندیشه، ادیان و تمامی باورهای دینی در حوزه حقوقی وخصوصی شهروندان ایرانی هستیم. تلاش ما برای برقراری یک ساختار حکومتی پارلمانی است و معتقدیم که تعیین نوع حکومت توسط مردم ایران، دریک انتخابات آزاد انجام خواهد شد. ازنظر ما جرایم سیاسی وعقیدتی، مردود بوده، قویین باور به ممنوعیت شکنجه ونفی مجازات اعدام داریم. ما اعتقاد به برابری حقوق شهروندان بدون تبعیض جنسیتی، قومی، نژادی، رنگ، گرایش دگرباشی، دین ومذهب در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داریم. برابری کامل سياسی، اجتماعی و قانونی زنان با مردان، باید در قانون اساسی تاکید شود. برابری زن و مرد در روابط‌‌ خانوادگی، پرورشی فرزندان و بويژه حفظ حقوق کودکان بايد تضمين شود. دولت با ايجاد سهولت در نگهداری و پرورش فرزندان، زمینه را برای ورود زنان به پهنه فعاليت‌های گوناگون سهل تر کند. به باور ما آزادی تشکل احزاب، اتحادیه های صنفی کارگران و صنعتگران مستقل، آزادی بیان اندیشه، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ایران، حفظ و حراست از میراث تاریخی و فرهنگی، محیط زیست، آب وهوا و احترام به حق حیات ورفاه حیوان های اهلی و وحشی نیزامری است بدیهی.
آرمان های تمامیت خواه، دیکتاتوری و فاشیستی وهر نوع مخالفت با سکولار دمکراسی قاطعانه مردودند.

عضویت –ماده 2

1-2 هر کسی با سن 16 سالگی وشناخت وتائید این اساسنامه حزبی می تواند عضو حزب سکولار دمکرات ایران بشود.
2-2 تنها افراد حقیقی می توانند عضویت حزب سکولار دمکرات ایران را کسب کنند.
3-2 از کلیه اعضاء حزب سکولار دمکرات ایران فهرستی دردفتر مرکزی تهیه خواهد شد.
4-2 عضویت همزمان در حزب سکولار دمکرات ایران واحزاب همسو و رقیب جایز میباشد. عضویت در حزب، سازمان وانجمن هائیکه که بر خلاف اهداف حزب سکولاردمکرات ایران فعالیت میکنند مجاز نیست.
ماده 3- کسب عضویت
1-3 عضویت در حزب سکولار دمکرات به موجب پذیرفتن این اساسنامه کسب میشود. تصمیم گیری درپذیرش یا رد آن بعهده هییت مدیره حزب میباشد.
2-3 – رد تقاضای پذیرش باید با اشاره به امکان، درخواست تجدید نظر بطور کتبی به متقاضی اعلام شود.
3-3 برای هر سکولار دمکرات یک کارت عضویت صادر خواهد شد.

ماده 4 – حقوق و تعهدات در حزب
1-4 باتوجه به این اساسنامه، اعضای حزب دارای حقوق و وظائفی میباشند. اعضا بعد از یکسال فعالیت در اهداف حزب،حق شرکت در انتخابات عمومی هیئت مدیریت حزب وانتخاب شدن بعنوان مدیر و سرپرست حزب، حق را دارا هستند. با توجه به این نکته که موسسین شامل این ماده نمی شوند. ازاعضاء حزب سکولار دمکرات انتظارمیرود درتوسعه سیاست های هدفمند، انتشار نوشتار های سودمند و سخنرانیهای مفید در راه ترویج و توسعه حزب مشارکت نمایند. ترویج حزب، یارگیری، مشارکت با کار سیاسی و تشکیلاتی از جمله وظائف اعضاء میبا شد. ترویج گروه یا حزب خاصی‌غیر از حزب سکولار دمکرات وتبلیغ یا توهین به هرگونه دین، مذهب وایدئولوژی مغایر با اصول سکولار بودن‌ است وحفظ احترام همه اعضا بر همگان بدیهیست. بی توجهی به این موارد موجب برخورد با کمیته انضباطی حزب و احتمالن منجر به اخراج شخص خواهد شد.
2-4 تمام سکولار دمکراتهای عضو دارای حق رأی برابر هستند وموظف به پرداخت حق عضویت میباشند.
3-4 عدم پرداخت سه ماه حق عضویت موجب باطل شدن حق رأی عضو سکولار دمکرات میگردد.
4-4 سکولار دمکراتها دارای حق خروج فوری از حزب ولغو عضویت خود هستند. استفعا و لغو عضویت ازحزب باید با قید علت بطور کتبی انجام شود.
ماده 5 – پایان عضویت

1-5 عضویت با مرگ ، استعفا ، از دست دادن و یا محرومیت از واجد شرایط بودن برای داشتن حق رای ویا انتخاب شدن خاتمه میابد.
کارت عضویت باید پس از پایان عضویت، بازگردانده شود. 2 –

ماده 6 – اقدامات انضباطی

1-6 تخطی یک سکولار دمکرات در برابر این اساسنامه یا در برابر اصول سکولار دمکراسی یا آسیب رساندن و برهم زدن نظم حزب سکولار دمکرات، منجر به اقدامات انضباطی میشود : اخطار، توبیخ ، اخراج از دفتر حزب و محرومیت ازعضویت درحزب سکولار دمکرات از این زمره اند.
2-6 یک سکولار دمکرات را هنگامی می توان کنار گذاشت که او به عمد مفاد اساسنامه را نقض کرده یا به طور قابل توجهی اصول سکولار دمکراسی را زیر پا گذاشته و نظم حزب سکولار دمکرات را مختل نموده باشد. وارد آوردن خسارت های سنگین به اموال وامیال حزب نیز به اخراج فرد میانجامد.
3-6 فرد اخراجی میتواند کتبن درخواست تجدید نظربنماید.
4-6 تا هنگام خاتمه رسیدگی به درخواست تجدید نظر، عضویت فرد اخراجی مورد تعلیق قرار میگیرد.
ماده 7 – دفتر سیاسی – اجرایی
1-7 دفتر سیاسی و اجرایی دارای هفت عضو بترتیب زیر است ، که با رای مستقیم و مخفی اعضاء دارای حق رای، برای مدت یکسال انتخاب میشوند.
سرپرست
سرپرست معاون
مدیرسیاسی
خزانه دار
دبیر کل
دو ارزیاب (علل بدل)
2-7 – سرپرست حزب سکولار دمکرات، سیاست داخلی و خارجی حزب را بر اساس تصمیم های مجمع عمومی منعکس نموده، اداره حزب را بعهده دارد.
3 – اعضای هییت مدیره میباید توسط رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب شده و فراتر ازآن تا انتخاب هیئت مدیره جدید وظایف را بطورموقت بعهده دارند.
4-7 هییت مدیره باید ماهیانه حداقل یک باربصورت علنی واحتمالا مجازی جلسه ای تشکیل بدهد. جلسات اضافی توسط سرپرست هییت مدیره و در غیاب او یکی از معاونانش هفته ای یک باردرمحیط مجازی برگزارشده و محل گردهمائی و دستور جلسه باید قبلا اعلام گردد. در موارد ضروری وکوتاه مدت جلسه فوق العاده ای میتواند تشکیل شود.
5-7 درخواست تشکیل جلسه فوق العاده هییت مدیره برای پرسش مسائل جاری، توسط یک درصد از سکولار دمکراتهای ممکن خواهد بود.
6-7 تمام مسایل تشکیلاتی، سازمانی، سیاسی وتصمیم گیری ها بعهده هییت مدیره حزب میباشد.
7-7 هییت مدیره باید مقررات اصولی برای کارهای روزمره حزب اتخاذ کرده وآنها را متناسب با روند کارمنتشرکند. این مقررات شامل میشود:
الف – مدیریت اطلاعات در مورد اعضاء و دسترسی و حفاظت از آنها.
ب – وظایف و مسئولیت های اعضای هییت مدیره.
پ – حفظ صورت جلسات واسناد.
ث – جلسات تلفنی یا مجازی هییت مدیره
ج – میزان و شکل گزارش فعالیت های حزب.
چ – تائید اسناد تصمیم های هییت مدیره
ح – اداره دفترحزب که توسط هییت مدیره فردی موظف به تنظیم کارها میشود.
خ – هیئت مدیره موظف به دعوت اعضاء به کنگره وانتشارگذارش کارسالیانه خود میباشد. این امرشامل تمام زمینه های فعالیت اعضای هیئت مدیره میباشد. فردفرد افراد هیئت مدیره، گزارش فعالیت ها و مسئولیت های خودرا باید به اعضاء گزارش کنند و برای معافیت خود کوشش نماید. درغیر اینصورت هیئت مدیره جدید میتواند بر علیه آنها مدعی شود.
د – در صورتیکه یک عضو هییت مدیره استعفا دهد یا نتواند به مسوولیت های خود عمل نماید، یکی از افراد هیئت مدیره مسوولیت او را باید بپذیرد وکار او را انجام دهد. در صورتیکه دو نفر از افراد هییت مدیره استعفا دهند، مجمع عمومی فوق العاده باید تشکیل شده و افراد جدیدی انتخاب شوند.
ماده 8 کنگره یا مجمع عمومی

1 – کنگره، مجمع عمومی حزب است.
2 – مجمع عمومی حزب باید حداقل یک بار در سال تشکیل شود. بر اساس فراخوان و قطعنامه هییت مدیره، یا درخواست حداقل یک چهارم تعداد اعضای حزب. هییت مدیره تک تک اعضاء را حد اکثر 2 هفته قبل ازتاریخ شروع کنگره دعوت کرده و دستور کار را در اختیار آنانان قرار میدهد. پیشنهادات به عنوان اصلاح ودرخواست های اعضاء نیز باید باطلاع ایشان برسد.
ماده 9 پذیرش مهمانان کنگره

1-9 مجمع عمومی حزب و هییت مدیره میتواند میهمان بپذیرد ویا از حضور میهمان خوداری کند.
2-9 در صورت قبول میهمان، آنها حق رای نخواهند داشت.

ماده 10 تغییردربرنامه اساسنامه وتشکیلات حزب

1-10 اصلاحات مربوط به اساسنامه و برنامه تشکیلاتی حزب سکولار دمکرات تنها در صورتی مقدورمی شود که توسط کنگره با اکثریت دو سوم آراء تصویب شود. نیاز فوری برای اصلاح اساسنامه، بین دو کنگره حزب می تواند این قانون را تغییردهد. درصورتیکه حداقل دو سوم اعضاء این امر را بطور کتبی پیشنهاد کنند وبه باهم بتوافق برسند.
2-10 پیشنهاد برای تغییرات اصلاحی مربوط به اساسنامه و برنامه تشکیلاتی حزب سکولار دمکرات را فقط می توان در مجمع عمومی حزب به ترتیب اثر و تصویب رسانید. البته در صورتیکه آنها به موقع به هیئت مدیره حزب ابلاغ شده باشند.
شرایط زمانی در سه مرحله زیرمنظور شده است:
پیشنهاد ها ودرخواست نامه ها برای اصلاحات مربوط به اساسنامه و برنامه تشکیلاتی باید 8 هفته قبل از کنگره حزب به هیئت مدیره برسند. در شرایط استثنایی ، درکنگره حزب این زمان را میتوان با اکثریت ساده به 6 هفته تقلیل داد.
در صورتیکه درخواست نامه ها به موقع به هیئت مدیره حزب ابلاغ شده باشند تغییر درآنها را می توان تا 4 هفته قبل از کنگره قبول کرد. درخواست وپیشنهاد های مربوط به همان موضوع را می توان بصورت جایگزین به هیئت اجرایی ارائه کرد.
درخواست نامه ها به موقع ارسال شده را میتوان تا 4 هفته قبل از کنگره تغییر داد ویا آنهارا باپیشنهاد های مربوط به همان موضوع تعویض کرد.
4 هفته قبل ازمجمع عمومی، میبایدانتخاب و مزیت درخواست ها در 2 هفته تعیین شده، در دستور کارگنجانده شوند.
3-10 درخواست وپیشنهاد های مربوط به برنامه های کاربردی و تغییرات اساسنامه را می توان به عنوان یک درخواست اضطراری در مجمع عمومی حزب عنوان کرد. اگر ضرورت آن توجیه شده وامضای حداقل 50 نفر حامیان با نام ، شماره عضویت تایید گردد، این درخواست بعلت نیاز فوری در یک دستور کار جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.
4-10 مفاد بندهای 1 ، 2 و 3 برای اسناد وضعیت و موقعیت حزب سکولار دمکرات هم اعتبار دارند. اسناد وضعیت و موقعیت حزب سکولار دمکرات برای برنامه های دفاعی حزب از دگرگونی برنامه ها استفاده می شود وتا کنگره بعدی معتبرخواهند بود. آنها را میتوان یک بار توسط اکثریت آراء تمدید کرد.
5-10 سکولار دمکراتهای متقاضی درخواست های دگرگونی دستور کارها، می توانند نقطه نظرهای خود را پس از ارائه و بحث به جریان بیاندازند. درخواست های تغییری باید دوباره دردستور کارقرارگرفته با اکثریت دو سومی تصویب گردد. درخواست های تغییرباید دوباره دردستوربعنوان درخواست فوری مورد بررسی قراربگیرند.
6-10 این اساسنامه پویاست و نسبت به نسل هم زمان خودش، قابل بازنگریست.

ماده 11 مقام های حزب

مقام و پست ها وفعالیت های غیرشغلی در حزب سکولار دمکرات بصورت افتخاری انجام میشود.