حزب سکولار دمکرات ایران


دوستان امروز ده دسامبر روز جهانی حقوق بشره، حقوق بشریکه نخستین پحشنامه اون به فرمان کوروش هخامنشی بسال ۵۳۹ پیش از میلاد مسیح براستوانهای گلی نگارش شد. درزمانیکه خشونت برجهان حاکم بود کوروش بزرگ با مهرگرائی، دوستی، دادگری، گذشت و بردباری، فرهنگ بلند پایه ایرانیان را با این گام بر جهانیان آشکار کرد. استوانه گلی منشورکورش با طول ۲۲ سانتی‌متر و عرض ۱۱ سانتی‌متر و نوشته‌هایی به خط میخی در موزهلندن نگهداری میشود. بدیلی از آن درنیویورک، درپایگاه سازمان ملل متحد برای بزرگداشت کوروش و سربازان اوست که هنگام گشودن شهر بابل با مردم بصلح و آرامش ورفتارانسان‌ دوستانه روبرو شدند.
اما پس از گذشت 2500 سال خشونت گرائی، جنگ، ویرانی و آشوب، درپایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد بسال 1945 برپا شد. سه سال بعد نمایندگان کشورهای آزادیخواه جهان پحشنامه جهانی حقوق بشرو با 30 بیانیه درپاسخ به جنایات جنگ جهانی اول ودوم، دردهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب 51 عضو، که ایران هم با آنها بود رسانیدند.
سازمان ملل متحد ازهمه ‌جهانیان خواست با بکارگیری و پاسداری منشورحقوق بشرکوشش کنند تا خشونت وشکستن حقوق جهانیان ریشه کن شود. آن روز را، روز جهانی حقوق بشر نامیدند.
دو سوم 193 کشورهای آزادیخواه ودمکرات هم پیمان درسازمان ملل متحد با همسان کردن قوانین اساسی کشورشان ازاین پخشنامه پشتیبانی کرده، آنرا بکار میبرند. دیگران با شکستن آن، به ستم و تبهکاری ها ادامه میدهند. درایران ما رژیمی اشغالگر، با حکومتی خودکامه وسرکوبگر45 سال است که به شدت حقوق بشرملت رو لگد مال کرده وبا گستاخی برای شهروندان دوزخی بیکران تدارک دیده است. علی خامنه ای دشمنیار و دیکتاتور رژیم، همه رشته ها رو بدست گرفته هرچه او میگوید قانون است برای نابودی ایران و شهروندان ایرانی .
این رژیمیکه با ترورو سرکوب مردم ایران را به بردگی گرفته، با تزویر و ترور در کشور های همسایه آشوب میکند، درگروگانگیری استاد است و به دنیا تروریست میفرستد میباید برکناربشود. پیشنیاز برکناری رژیم، جایگزینی توانا، کوشا و آلترناتوی نیرومند با فرنشینی شاهزاده رضا پهلویست، که به آگاهی سازمان ملل، پارلمان اروپا، دولتهای قدرتمند جهان رسیده است. اما پشتیبانی گسترده از شاهزاده هنوزبه آن اندازه نیست که به پذیرش جهانی برسد.
انجمن هواداران پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی برای هم گامی و همکاری همه نیروهای درونمرز و برونمرزکه خواهان دمکراسی سکولاربفارسی حاکمیت پارلمانی مردمی بدون دست اندازی دین و مذهب درسیاست و حکومت هستند، برای پایان دادن به پراکندگی، ناسازگاری وازهم گریزی های گسترده پیوسته تلاش میکند. پس از 45 سال پراکندگی نیروهای مبارز، برای پایان دادن به تبهکاری، جنایت، خیانت وشکستن حقوق بشر رژیم زمینه آماده شده است.
انجمنی از برگزیدگان گروهای فعال و شناخته شده درونمرز و برونمرز میتونند جایگزینی کوشا و آلترناتوی نیرومند آماده کنند. آنگاه از دولتهائیکه پولهای ملت ایران را بلوکه و انبار کرده اند بخواهند؛ پولهارا در اختیار جایگزین حکومت اشغالگرایران قرار داده برای بهبود وضع معیشتی مردم ایران هزینه شود تا بتوان برکناری رژیاشغالگران ایران را با نیروی مردمی در هم شکست.
پاینده ایران
دکتر بهرام آبار، 10 دسامبر 2023