حزب سکولار دمکرات ایران


آقای رضا پهلوی، دقیقن با یکهزار واژه ی معنادار -منهای واژه های ارتباطی در نوشتار و گفتار- که در آن استفاده شده است، در شرایطی که هویت ملی ما با نفی و ستیز روبرو شده است ، شیپور ی است برای بیدار باش عمومی و ملی ،با آهنگی گوارا.این پیام از چنین نقطه ی شناخته شده ای ، مایه دلگرمی و خوشحالی است، و برای همین واژه ی درخشان را بکار گرفته ایم. در این پیام با تاکید بر آسیب ها و تخریب های ویرانگر، فرهنگی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و… چهل و اندی ساله ی حاکمان ضد ایرانی، اصول مورد توافق آزادیخواهانه و عدالتجویانه ی خدشه نا پذیری، مثل:
۱- اصلاح نا پذیری،حکومت ملاها
۲- ضرورت گریز ناپذیر،عبور از این رژیم ضد ملی و ضد ایرانی .
۳- باور مندی به اینکه هیچ گروه یا نیرویی به تنهایی نمی تواند ما را نجات دهد و راه باز پس گیری میهن، نیازمند یک مشارکت مساولانه میهنی است. (واژه های ۲۵۰)
۴- نفی حکومت فردی و بر پایی حکومتی که بر خرد جمعی استوار باشد.(واژه های شماره ی ۱۵۰)
۵-ترسیم شورانگیز ایران بعد از واژگونی ،این رژیم جهل و جنایت قتل و غارت و انسان کشی.
من به عنوان یک ایرانی آزادیخواه و عدالتجو، که حاکمیت دین سالار دزد و غارتگر را اولین مانع و جدی ترین مانع میشناسم،ضمن جدی گرفتن محتوای پیمان نوین، برای یک شروع جدید، در ادامه ی چهل و اندی سال کشمکش خونین ،در دو/۲ سوی خط کشی،بین ایران و ایرانی و حاکمیت الیگارشی قاتل و غارتگر و دزد سالار ضد ایرانی، پرسشم این است که: موضع ایشان، در این پیام چیست؟ و انگیزه ی صدور ایشان در پیامی با چنین عنوانی *پیمان نوین،چه میتواند باشد؟
۱- مصلحانه؟،وقتی میگوید: بد دلان “در نقش خندق نظام”، به شما خواهند گفت: آلتر نا تیوتان چیست؟.
واژ ه های شماره ی ۲۱۷.
– مبشرانه؟ وقتی میگوید:تنها آلترناتیو مقبول : حاکمیت مردم است. واژه های شماره ی ۲۳۶.
۳- رهبرانه؟،وقتی میگوید: نمیخواهم ببینم زنان کشورم، از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. واژه های ۶۸۲. یا کار گران کشورم..زیر خط فقر..واژه ی۶۹۲.
۴- مشوقانه؟ وقتی میگوید: با هم این کشتی طوفان زده را به ساحل می رسانیم. واژه های ۲۸۲.
؟ حکیمانه؟ وقتی میگویند: مسیر پیروزی مشخص است.-واژه های ۴۸۲.
۵- آمرانه….
۶- فراجناحی
برای من و ما ،که فقط صاحب یک رای میتوانیم باشیم، موضع ایشان در این پیمان نوین غیر شفاف است.
آقای رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و ولیعهد قانونی کشور، قبل از خلع از سلطنت پدرش بوده است،و بنا بر این، نمیتوانیم بپذیریم که او به عنوان یک شهروند عادی، این پیام را داده باشد و حرف های دلش را زده است.
این پیام یک چیز اتفاقی و بالبداهه نیست، موضوعی است که روی آن کار شده، ویراستاری شده،مشورت شده،فرد و یا افرادی آن را بالا و پایین کرده اند، قبل از ضبط، روی آن سخنورانه تمرین و تمرین شده،بنحوی که حدود هزار واژه را، بدون لکنت و تپق زدن در مهلت حدود پانزده دقیقه، با کیفیت تلویزیونی خوب ضبط شده است ، با اینهمه نمیتوان پذیرفت،که از یک نکته ی کاملن مهم و کارساز، موضع گوینده غفلت کرده باشند، و این قابل درک نیست.
جدای از این توجه کنیم که واژه ی پیمان، یعنی: عهد،معاهده،قرارداد،میثاق
فرستاد بازش به ایوان خویش/ برو خواند آن عهد و پیمان خویش
شاهنامه،۲۲۶۶
و در فرهنگستان زمان زنده یاد رضا شاه، بزرگ،واژه ی پیمان را بمعنی، عهد نامه ای که میان دو یا چند تن و دو یا چند دولت بسته شود، پذیرفته اند.
شما نیز دلها بفرمان نهید/بهر کار، با ما به پیمان نهید.شاهنامه،۲۶۷۸.
به باور آزادیخواهانه ی من ، برای ماده کردن زمینه ی تحقق سرنگونی این رژیم جنایتکار ضد ایرانی، باید توجهات تک تک ما در بر خورد با؛ موافقان و مخالفان این پیمان، مساولانه، روشنگرانه، دوستانه و مشفقانه و گره گشآیانه و سمت دادن به سوی یک همبستگی و ایجاد یک قدرت اجتماعی باید باشد، و خواست ما، بطور مشخص از آقای رضا پهلوی و نیز، همه ی کسانی که به این پیمان می پیوندند، تدقیق و تعیین چارچوب عملی کار پیشبرد این پیمان و یا جایگزین پیشاسرنگونی است.
به جای سرد سخنی و تحقیر و توهین حتا به مخالفان پیام،برای خالی کردن دق دل، وظیفه و مشق ملی، موافقان پیام ، روشنگری و کار و کار و باز هم ،کار حول آن، در شرایط بود و نبود میهن ما ایران است.
راه مهر من و تو میگذرد از ایران

پیر پیمانه کش ما، که روانش خوش باد/گفت،پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان-حافظ-

با مهر-علینژاد،حقوقدان،کلن،شنبه،سوم/اکتبر/۲۰۲۰.=۱۲/مهرماه/۱۳۹۹ خورشیدی.