حزب سکولار دمکرات ایران

کمتراز سه هفته دیگر سالروزکشته شدن مهسا و آغاز جنبش انقلابی جوانان برای براندازی رژیم اهریمنی و جنایتکار است. اینبار با پیشگامی دختران دلیرو بی باک ایرانی، جوانان شجاع، آماده شدن با ایستادگی وپشتکار برای آزادی ونجات ایران، رژیم اهریمنان را سراسر سرنگون کنند. سران و حامیان وحشتزده رژیم سراسیمه نگران بحرانی هستند که برای نابودیشان آماده شده است. خط نشانها و تهدیدهایشان نشانگر درماندگی، ناتوانی و بیچارگی آن اهریمنان جنایتکار است. خشم روزافزون و همه گیر ملت ایران، از فساد بی پایان، توهین وبی ارجی به شان ودهش انسانی، سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی بویژه تجاوز و کشتار دختران شجاع ایران، نتوانسته از گمانبری انفجار انقلابی ملت ایران بکاهد. ناتوانی رئیسی بیسواد و بیخرد با دولتی پخمه در پاسخگویی به میلیون‌ها بیکار، کارخانه‌ها و بانک‌ها ورشکسته، چشم‌ انداز آینده سیاه و نابود شونده رژیم جنایتکارخامنه ای خائن است. جوانان آگاه، پاداندیش وکاردان که در مبارزه با رژیمی تبهکار همبسته و هم گامند، نیرومندانه آماده پایان دادن به رژیم جهل و جنون وجنایتکار خامنه ای و رئیسی اند. اینبار با آرایش نوینی نیروهای مبارز و جنبش انقلابی جوانان ما بر دژحیمان و رژیم اهریمنان پیروز خواهند شد. زیرا نابودی رژیم اهریمنی اسلامی که بشدت دستخوش فروپاشی و ازهم گسیختگیست هرروز بیشتر و بیشترآشکار میشود. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق اهریمنان حاکم، چشم براه فروپاشی رژیم در نشستی گفته: حکومتی که هدف آن توسعه رفاه، عدالت وامنیت به معنای واقعی کلمه نباشد، پایدار نخواهد بود ونابودیش حتمی است.
با فروپاشی و براندازی کلیت و موجودیت رژیم اشغالگران اهریمنی اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی وکیل و پیشگام ملت ایران با تیمی برگزیده از نیروی جوان، آگاه وکاردان، رده های اداره کشوررا فراهم خواهند کرد. برای زودودن مشکل های اقتصادی وزیست مایه ملت ایران، با پشتیبانی منابع مالی بلوکه شده و یاری گرفتن ازنیروی کارآمد کشور، امنیت، رفاه و آرامش استوار خواهد شد. ایران ثروتمند با برخورداری ازنیروی جوان، آگاه وکاردان بیگمان آینده درخشانی در پیش خواهد داشت.
پاینده ایران وملت ایران
دکتر بهرام آبار
30.08.2023