حزب سکولار دمکرات ایران


برای مبارزه با قوانین زن‌ ستیزاسلامی درسال ۱۳۰۸ خورشیدی ”انجمن دفاع ازحقوق زنان ایران” در ایران تشکیل شد. با تایید و پشتیبانی رضا شاه بزرگ، برای رهانی ازحجاب اسلامی زنان ایران با تلاش بسیار درهفده دی ۱۳۱۴ پیروزشدند. بفرمان رضاشاه بزرگ، بانوان ایرانی بسوی پهنه های نوين اجتماعی و فرهنگی گام برداشتند. برداشتن حجاب زنان ودختران ایرانی که خواسته اکثریت آنان بود، به اسارت آنها ازمناسبات قرون وسطائی آخوند ها پایان داد.
رضا شاه بزرگ درجشن روز آزادی زنان ودختران ایرانی ازشکوه و پيشرفت جایگاه اجتماعى آنان ودگرگونی در برابرى حقوقشان با مردان سخن گفت:
درآن جشن، شاه ایران به زنان ودختران ایرانی سفارش پاداندیشی حجاب واستفاده نکردن از آن نمود و ابراز داشت؛ تاكنون آخوند ها کهنه پرست و نادان نيمى از ملت ایران را درپنهانی و پشت پرده نگاه داشته و ازخدمتگزاری درجامعه ناکام کرده بودند. گرچه نجابت و عفت زن به حجاب و چادر مربوط نيست، زیرا زنان و مادران ماً اخلاقاً پاکنهاد ونیکو گوهرند.
او افزود: شما زنان ايرانى اين روز را كه روز کامیابی و خوشبختی شماست بايد روز بزرگى بدانيد و از فرصتى كه بدست آورده‏ ايد براى پيشرفت همه جانبه وخدمت به كشور خود از آن استفاده كنيد. شما خواهران و دختران من براى بهروزی خود و كشورتان اين قدم را برداشته‏ ايد واز نظرقانونى شما همتراز مردان جامعه ‏ايد. اكنون بايد بدانيد كه كار و كوشش شما براى سربلندى كشورتان خواهد بود و خوشبختی وکامیابی آينده ملت ايران در دست شماست.
دکتر بهرام آبار
17 دی برابر با 07.01.2024