حزب سکولار دمکرات ایران


هفتم آبان ماه سالروز تاجگزاری کورش بزرگ فرمانروای نیرومند پارسی برایرانیان شاد باد.

کوروش نخستین پادشاه هخامنشی، امپراتوری جهانی پارسه را درسده ششم پیش از میلاد مسیح بنیان‌گزای کرد.

کورش با ارتش بزرگ و توانایش رهایی دهنده برده ها و پشتیبان ستمدیدگان جهان بود.

کورش شاهنشاهی بود دادگستر و نخستین فردی که از برابری انسانها سخن گفت وبرده داری را ناروا میداشت.
اوبا پخشنامه برابری انسانها (منشورکورش) فرهنگ تبارمندی را به جهانان آموخت.
امپراطوری پارس بزودی کانون فرهنگ و شهریگری جهان آنروز شده بود.
اسکندرمقدونی از روش زندگی، فرهنگ توانگر وتبارمند پارسی ها شگفت زده شد واز روی رشکوری تخت جمشید را به آتش کشید.

اشکانیان و ساسانیان هم در بلند آوازگی ایران بسی کوشیدند.
پیدایش اسلام ویورش اعراب بیابان گرد، کشتارهای وحشیانه، خونریزی وغارت سرزمین پارس و صدها سال پارسی ستیزی را، سرانجام کامکاران را زبان و فرهنگ پارسی شکست داد. آنگاه با تلاش رضاشاه بزرگ و پشتیبانی ایران پرستان از خاکسترپارسه ایرانی نوین برخاست و بکوشش محمد رضا شاه هلوی کشوری نیرومند و توانا همراه با رفاه و امنیت بنا شد.

45 سال پیش دربهمن 57 روشنفکران و نیروهای سیاسی فریب خورده بیک بزهکاری کلان و بسی دردناک روی آوردند و به مرتجعین مذهبی پیوستند، از خمینی دربرپائی حکومت اسلامی و ولایت فقیه پشتیبانی کردند. استبدادی چند لایه، واپسگرا و قوانین ابتدائی بیابانگردان بدوی، برای دومین باردرکشوری پیشرفته، پرمایه، باادبیاتی سرشار از خرد، دانایی و فرزانگی برپا شد.

اهریمنان تمامیت خواه حکومت را گرفتند، با غربال خودی وناخودی به جدائی انداختن و پاره پاره کردن اجتماع ایرانیان پرداختند.
با تحریک کشورهای همسایه جنگ برپا کردند. برای خاتمه دادن به آن جام زهررا نوشیدند. با فرهنگ ایرانی به ستیزش برخاسته، به تباهی ادب، اخلاق، دانش وهنر پرداختند. با اسلامی کردن سیاست, اقتصاد, صنعت, بانکداری، کشاورزی، دادخواهی، دادگستری واموردرمانی, کلیه دست آوردهای صد سال گذشته را برباد دادند.
حکومت مطلقه اسلامی اهریمنان در ایران, با پشتیبانی از تروریسم جهانی, تولید سلاح هسته ای، تهدید وتوطئه، کاررا بجانی رسانید که کشورهای جهان باستثناء معدودی از آنان روی برگرداندند.
فساد مالی وندانمکاری اهریمنان اسلامی، اقتصاد کشوررا به ورشکستگی برد. کارخانه ها تعطیل شد و صنعت نفت وگاز هم فرسوده گشت.

کنش تمامیت خواهی حكومت اهریمنان اسلامی، با قوانینی خشن ، زن ستیز، دوگانگی با مدرنیته و دموکراسی, ناسازگاری دین و مذهب با دانش و خرد و اندیشه های نوین، ناتوانی در پاسخ دادن به خواسته های جوانان نوگرای ایرانی، گره هائییست که اهریمنان اسلامی ازگشوددن آنها ناتوان ماندند.
دست آورد این رژیم واپسگرای اهریمنی, بدنامی، بی اعتباری، فرارمغزها وسرمایه ها, عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته وانزوای سیاسی واقتصادیست.
اما ما برونمرزیان چه کردیم؟ همگرائی، همسوئی وهمبستگی برای پشتیبانی ازبراندازی رژیم با ترس وتشویش پیش میرود. دربسیاری ازما پیوستن بیکدیگر با نگرانیهای خاصی همراه است. سعی در یکدست کردن ایده واندیشه با خاموش کردن و زدودن‌ دگراندیشان، بنیادی ‌ترین انگیزه گسستگی ما میباشد.
ما باید برای رسیدن به آماجمان که براندازی اهریمنان میباید، براندازان راهمانگونه که هستند بپذیریم وبیک همبستگی کلان برسیم.

گرچه زمان دیر است اما دیر کردن بهتر از هرگز نکردن است.

دکتر بهرام آبار، هفتم آبانماه 2023