پشتیبانی رسا از سخنان نیرو بخش 13 خرداد شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی روز ۱۳ خرداد همزمان با سالمرگ خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ویرانگران ایران، در پیامی گفت اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی، ملت ایران است و خواستار ایجاد ساز و کاری هماهنگ‌کننده برای مدیریت جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات در ایران شد. شاهزاده رضا پهلوی با گذشته ای پاک وشفاف، با گفتار، رفتار، دانش، روش… ادامه خواندن پشتیبانی رسا از سخنان نیرو بخش 13 خرداد شاهزاده رضا پهلوی