حزب سکولار دمکرات ایران


حزب سکولار دمکرات ایران، کهن جشن زیبای نوروز را که از دیرباز درسرزمین ایران، با رنگ و روی ویژه اش، شناسه ایرانی به خود گرفته و از آن زمان نماد پیوند دهنده مردمان واقوام ایرانیست برشما ایران گرایان فرخنده میدارد.
هم میهنان درهرکجای جهان که هستید، بویژه در ایران جشن نوروز برشما شاد باد.
تندرستی، شادکامی و پایداری از آن شما باد. نوروز نوید پایان تاریکی وسرما میدهد ونماد آغاز زندگی شاد، مهرو دوستیست.
نوروز آغازگر بهار، جشنی کهن، نماد روزگارنو، رستاخیز زیستگاه، رویش و زایش گل و گیاه، درسرزمین ایران، همراه با مهر و شادیست.
نوروز زیباترین و جذاب‌ترین جشن باستانی درجهان است.
اکنون زمان پیوند نا گسستنی برای براندازی و پیروزی برای رژیم اهریمنان اشغال گر ایران است.
پریشانی و از هم گریزی ما به ماندگاری رژیم جنایتگار اهریمنان اشغالگر ایران نیرو و زمان میدهد.
همبستگی ملی ما با پیشگامی شاهزاده رضا پهلوی، آغازی برای پایان دادن به فتنه خمینی و رژیم هوادارانش خواهد بود.
ما حکومت دزدان و تبهکاران اسلامی را که با دستآویز همه پرسی نا درست خمینی در فروردین 1358، بر پا شد و دیکتاتوری آخوند های ناپاک را سربار ملت ایران نمود سرنگون خواهیم کرد.
ما درآزادی و خود ایستائی، نظامی سکولار و دمکرات که حاکمیت مردمی را، بدون دست درازی دین و مذهب باشد برپا کرده با بازسازی ایران ، رفاه، آرامش و آسودگی را که در کنار آزادی همیشه خواسته ملت ایران بوده فراهم میکنیم.
ما در این راستای به پشتوانه جهانی و ارزشی که شایسته ایرانیران است خواهیم رسید.

پاینده ایران

دکتر بهرام آبار، 20 مارس 2024 برابر با یکم فروردین 2583