حزب سکولار دمکرات ایران

سالی که پیش روست،سال فراتر رفتن از امید و رسیدن به باور است؛سال درانداختن طرحی نو برای نجات ایران.