حقوق بشر

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با استقبال از تصویب قطعنامه حقوق بشر توسط سازمان ملل و طرح برخی

ادامه...