انتخاب1

آنچه که بعنوان انتخابات تحت حاکمیت رژیم اسلامی اشغالگر ایران درجریان بوده و هست با هیچ استانداردی همخوانی نداشته وکوچکترین ربطی به حق رأی یا حق انتخاب آزادانه و شایسته افراد جامعه ایرانی ما ندارد. این مضحکه یا سیاه بازی برای فریب دادن مردم، حضور قوی و پر کردن صندوق های حکومتی، بعنوان بیعت گیری برای ادامه تبهکاریهای حاکمان نظام است. به این خاطر احزاب، اتحادیه های کارگری و صنفی ملی، فعالیت سیاسی و کارمطبوعاتی و رسانه ای برای مردم و مخالفین و حتی منتقدین نیم بند حکومتی ممنوع بوده، بطور کلی وجود خارجی ندارد. لیستی از سرسپرده ترین حامیان علی خامنه ای (ولی فقیه که خود را قیم مردم میداند) و حاکمان امام زمانی او را برای تائید مردم به ملت میدهند تا با رأی آنها برای خود مشروعیت بخرند. این رژیم و خیمه شب بازیهای انتخاباتیش کوچکترین ارزش ومشروعیتی ندارند. مضحکه ومعرکه گیری بنام “انتخابات” در واقع عرصه کشمکش جناحها و دارودسته های رژیم اسلامی برای دستیابی به قدرت برای چپاول وغارت منابع ملی، دسترنج طبقه کارگر و توده های زحمتکش جامعه استثمار شده ایران است.

هدف علی خامنه ای وسرسپردگان وقیح اوکوبیدن مهر تأیید به حکومت اسلامی والیگارشی آخوندیست که تداوم فقر، فلاکت و فساد اقتصادی را میخواهند. نقشه آنها تداوم نظام آپارتاید جنسی، تشدید فشار سرکوب و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی مردم ایران است. انتخابات در جمهوری اسلامی که نه جمهوریست و نه اسلامی، فاقد ارزش و اعتبار حقوقی و قانونی بوده، هیچ ربطی به حفظ منافع ملی یا خواسته های مردم ستمدیده ایران ندارد. رژیم اشغالگرو جنایتکار زندانها را از معترضین، منقدین وفعالان سیاسی پرکرده، بیان وانتشار اندیشه،عقیده، فعالیت احزاب و رسانه ها را خلافکاری میداند. اتحادیه های کارگری، صنفی وسازمانهای ملی تحت فشار سرکوب رژیمند و فعالینشان در زندانها میپوسند. شورای نگهبان رژیم با عنوان نظارت استصوابی با دخالت استکباری، نامزد های انتخاباتی مردم را با بهانه های بی اساس کنارمیگذارد و با کمال وقاحت وحقه بازی افراد تبهکار، بیصلاحیت وسرسپرده را تائید میکند. صندوق های آراء مردم با صندوق های دیگری جابجا میشوند و درشمارش آراء تقلب ودستکاری میگردد. برای برگزاری انتخابات آزاد شرائطی مانند: آزادی احزاب، نهاد ها و سازمانهای مردمی (غیر دولتی)، آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی، لغو هرگونه نظارت شرعی ودولتی برای حذف نیروهای مردمی و نامزد های انتخاباتی ،آزادی رسانه های عمومی اعم از رادیو، تلویزیون، اینترنت ومطبوعات از کنترل شرعی ودولتی درالیگارشی آخوندی به هیچ نحوی مطرح نیست.

زنان و مادران این سرزمین، نیمی ازجمعیت مفید کشور، شهروندان درجه دونظام اسلامیند که هرکجا که بتوانند به ایشان خشونت میکنند، حقوقشان را زیرپا میگزارند، اما از آنها خواهان بیعت و تائید نظامند. 54 سال پیش قوانین برابری حقوق زن و مرد و امور مرتبط به آن، باضافه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دررژِیم گذشته بتصویب رسید و اجراء شد. ۱۳۵۸ خمینی با بتصویب قوانین اساسی حکومتش، برابری حقوق زنان و امور مرتبط به آنها را لغو وحجاب را اجباری کرد. اما آخوند مکارحق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را حذف نکرد، چرا چون بنفع رژیم فقاهتی اوبود. بانوان ایران باید توجه کنند؛ این رژیم تبهکار با سوء استفاده از رای آنها تائیدیه ای برای اعمال خشونت و سرکوب میخواهد، تا که به زن ستیزی، خشونت و کوبیدن بانوان ادامه دهد. این بانوانیکه ۶۵ درصد دانش آموختگان ایران را تشکیل میدهند، واکثرا با داشتن مدارک دانشگاهی بالا بیکارند، چرا این نظام وامانده را بایدتائید و تثبیت کنند؟ شرکت در این انتخابات قلابی با هر انگیزه ای که باشد به معنای تشریک مساعی با رژیم و تائید ادامه جنایات حاکمان رژیم است. در این خیمه شب بازی انتخاباتی نباید شرکت کرد.

با مقاومت منفی، نافرمانی مدنی و نفی انتخابات تقلبی، این رژیم و هوادارانش ترد خواهند شد. البته ما در مقامی نیستیم که برای مردم، بویژه بانوان ایرانی تکلیف تعین کنیم. ایشان خود تصمیم خواهند گرفت که چه باید بکنند. ما آگاهی و هشدار میدهیم که اینبار هم همان خواهد شد که تا کنون بارها تکرار شده و حکومت همان خواهد کرد که تا بحال کرده، حتی طبق معمول خیلی بدتر از گذشته و جری تر عمل خواهد کرد. اما بانوان ایرانی باید بدانند نیروی همبسته آنها برترین نیروهاست، نیروی همبسته شما میتواند بدون خشونت موجب دگرگونی این نظام برخاسته ازمکر، حیله، فریبکاری، وعده های دروغ خمینی و وارثانش بشود. 

خلاصه یک نظام آخوندی فاسد بنام “جمهوری اسلامی” و ولایت فقیه ۳8 سال است زندگی مردم را تمام وکمال تیره و تباه کرده و میکند. مردم داخل ایران از وضع نا بسامان کشور و امور وحشتناک معیشتی بسیار افسره و عصبین و حد و حدود تحملشان بشدت پایین آمده. عامل اصلی تمام گرفتاریها را علی خامنه ای میدانند، بله علی خامنه ای آخوند روان پریش، بی بصیرت و دیکتاتور، با پشتیبانی نیروی خشونتگر بسیج  و سردارهای پاسدار و دولتهای بی لیاقت، دزد و دروغگو، خود را به مردم ایران تحمیل کرده و ولی فقیه و در عمل قیم ملت ایران شده. هرکسی هم اعتراضی بکند، پاسخش زندان و داغ و درفش و اعدام است. این نظام بازگشتی به ۱۴۰۰ سال پیش، مخالفت با مدرنیته و مبارزه با فرهنگ ایرانیست که ازابتدا شکاف بزرگی میان دین وجامعه مدنی ما ایجاد کرده که روزبروز وسیعتر و بزرگتر میشود. انگیزه این شکاف نقش احکام دین درقانون اساسی و امور حکومتیست.  آنچه که فرهنگ ایرانی طی صد ها سال، بنفع مردم ومدنیت، نظم وترتیب داده بود، حکومت اشلامی یکباره ملغا ومنتفی اعلام کرده است.

علی خامنه ای این فرد متوهم، مردم ستیز، کینه توز، حقیر و بیمقدار، برای فرار از مسئولیت، از ترس خشم و خروش مردم، دشمن تراشی کرده، مبالغه و فرافکنی، دیگران را مسبب مشکل ها و بیکفایتی ها ، اعم از بیکاری، تورم، فساد، نابسامانی های اجتماعی و کاستی ها عمومی معرفی میکند و از مردم گرسنه ایران میخواهد برای ادامه نبرد با استکبار جهانی آماده شوند. اما این دیکتاتور حاکم و دانش آموخته آموزشگاه های تربیت تروریست شوروی در مسکو، پنهانی آماده تقدیم کردن ایران به ارباب روسی خود میباشد.

اگرما ملت ایران خواهان پایان دادن به فقر و فلاکت اقتصادی و این همه مصائب و بی حقوقی ها هستیم، اگر خواهان آزادی و برخورداری از یک زندگی مرفه و آسوده ایم، اگر خواهان پایان دادن به تبعیض و بیحقوقی بانوان و دخالت مذهب در سیاست، حکومت و در زندگی شخصی خود هستیم، اگر خواهان حفظ و حراست ایرانیم، صندوق های رأی برای تثبیت حکومت آخوندی را نباید پر کنیم، در نمایش مضحک علی خامنه ای و سرسپردگانش نباید شرکت کنیم.

هم میهنان روز 29 اریبهشت از خانه خارج نشوید و به پای صندوق های رآی نروید و همه جا تبلیغ کنید که نباید در این سیاه بازی مضحک شرکت کرد.  بحث و فرصتها درمورد “انتخابات” را باید به صحنه افشاگری و مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم و اجازه ندهیم با فرمول فریبکارانه انتخاب “بد” به جای “بدتر”  بخشی از جامعه را به پای صندوق رأی بکشانند وادعا کنند؛ اکثریت آنها را تائید کرده. با نرفتن به پای صندوق ها میتوانیم این بساط عوام فریبانه را به عرصه رسوائی رژیم تبدیل کنیم و عزم خود را برای به زیر کشیدن رژیم تبهکار اسلامی نشان دهیم. باید به سینه خامنه ای، روحانی و سرداران پاسدار و همه مجیزگویان ریز و درشت آنها قاطعانه دست رد زد. باید از شکاف های درونی بالایی ها و از بحرانی که سرتاپای حکومت را فرا گرفته است استفاده کرد و فضای اعتراض به کل این حکومت و کلیه دار و دسته هایش و  جهنمی که بر اکثریت جامعه آورده است، را گسترده تر کنیم. باید از این فضا برای تشکل و آمادگی برای اعتراض گسترده علیه کلیت و موجودیت جمهوری اسلامی استفاده کرد. هر بار در کارزار انتخابات قلابی رژیم اشغالگر ایران که برای چند دهمین باربرپا میکند، جناح های سیاسی درونمرز تلاش دارند نهایت توان خودشانرا به جامعه ایران تحمیل کنند.

با نرفتن به حوضه های رای گیری و بپای صندوق ها این خیمه شب بازی را به صحنه رسوائی رژیم تبدیل کنیم و عزم واراده خود را برای نفی رژیم تبهکار اسلامی نشان دهیم. انتخاب واقعی برکناری جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و برابری و دخالت مستقبم  در حاکمیت و اداره جامعه است. روز انتخابات رژیم از خانه خارج نشویم، اما روز بعد به خیابانها بریزیم وبا ابطال حکومت آخوندی حاکمیت مردمی را برگزار نمائیم.