گروه رایزنی برای گذار از استبداد به دمکراسی

گروه رایزنی برای گذار از استبداد به دمکراسی Advocacy Group for Democracy (AGD)    هم میهنان آزادیخواه:  ما ایرانیان برای خروج ازاستبداد مرتجعین مذهبی ودستیابی به حاکمیت مردمی، آینده ای روشن همراه با رفاه، آرامش، سربلندی و سیاستی صلح جویانه با جهانیان (سیاست خارجی خردمندانه)، نیازمند یک تغیریم. تغیریکه جامعه را به جدائی دین و… ادامه خواندن گروه رایزنی برای گذار از استبداد به دمکراسی