کوروش بزرگ نماد همبستگی ایرانیان

7 آبانماه روز کورش بزرگ فرمانروای نیرومند ایرانی، پادشاه دادگستر، شاه شاهان و پشتیبان ستمدیدگان جهان و نخستین گوینده حقوق بشر، برابری انسانها وبازدارنده برده داریست. 2550سال پیش کوروش بزرگ، ششمین پادشاه هخامنشی درمهر ماه بدون خونریزی وارد بابل شد وهمه بردگانی را که در سخت ترین شرایط آن زمان کاراجباری میکردند، از جمله یهودی… ادامه خواندن کوروش بزرگ نماد همبستگی ایرانیان