نامه به ریاست کمیسیون اروپا، خانم اورسولا فون در لاین

خانم فون درلاین گرامی و محترم ، بیش از سه دهه مردم ایران در تلاشند از رژیمی واپسگرا ، ارتجائی و مذهبی که 42 سال است مستبدانه، وحشیانه با خشونت حکومت میکند، رهایی یابند. آخرین تلاش درنفی رژیم سرکوبگر آخوندی، ملت ایران انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری ملا ها را تحریم كردند، به موجودیت وكلیت  رژیم… ادامه خواندن نامه به ریاست کمیسیون اروپا، خانم اورسولا فون در لاین