نقش چپ در شورش 57 ، گرد اورنده: اسداله نصراصفهانی

دراین نوشتارراجع به توطئۀ بین المللی برای نابودی ایران در کنفرانس گوادلوپ که خود در خور بحث چند ساعته میباشد سخنی ندارم.  سخنانم بیشتر دربارۀ  شورش 57 یا بقولی انقلاب 57 است  که پس از آنکه  در این تو طئِۀ  بین المللی مأموریت  نابودی ایران با هدایت انگلستان دشمن دیرینۀ مردم ایران به بیسوادترین و… ادامه خواندن نقش چپ در شورش 57 ، گرد اورنده: اسداله نصراصفهانی