طالبان شیعه و طالبان سلفی

چند هفته پیش طالبان درافغانستان قدرت سیاسی را بازیافتند، که موجب تعجب جهانیان شدند. باور کردنی نبود که این تهاجم گسترده طالبان بدون مقاومت نیروهای نظامی افغانستان، نمودار انجام برنامه های پنهان وپشت پرده میباشد. اکنون و بتدریج آشکار میشود که دولتهائی ذینفع با قرار مدارهای پنهانی با طالبان برنامه ریزان این ماجرا بودند و… ادامه خواندن طالبان شیعه و طالبان سلفی