طالبان، افغانستان، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی اشغالگران ایران

محمد رضاشاه پهلوی وارتش مقتدر ایران حتی به روسها هم اجازه تجاوز به همسایگان ایران را نمیدادند. اما چند ماه پس ازرفتن شاه ایران واعدام امیران ارتش، روسها با زمینه سازیهای پنهانی در 24 دسامبر1979 افغانستان را اشغال کردند. آنگونه که اسناد تاریخی نشان میدهد، آمریکا که نگران نفوذ رقیب دیرینه‌اش درجنوب آسیا ودست یافتن… ادامه خواندن طالبان، افغانستان، ولایت فقیه و جمهوری اسلامی اشغالگران ایران