شورای نگهبان و تحول اقتدارگرایی رقابتی در ایران/ علی اصغر رمضانپور

شورای نگهبان در ادامه‌ی نقش سیاسی خود در مقابله با امواج دموکراسی خواهی در ایران، این بار در موقعیتی قرار گرفته است که هدف پایان دادن به رقابت‌های موجود در درون رژیم را دنبال می‌کند. موفقیت در رسیدن به این هدف به معنای آن است که ماهیت رژیم حاکم بر ایران از یک نظام اقتدارگرای… ادامه خواندن شورای نگهبان و تحول اقتدارگرایی رقابتی در ایران/ علی اصغر رمضانپور