ماجرای حقوق بشر در ایران

بر مبنای ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر: ” بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، سن یا مذهب تمام افراد بشر آزاد زاده شده و آنها از لحاظ شان، مقام و حقوق با هم برابرند”. 43 سال است که ایران ما توسط ملاهای نادان اشغال شده. ازآنجا که استقلال قوه قضائیه مخدوش شده، آزادی مطبوعات… ادامه خواندن ماجرای حقوق بشر در ایران