شادباش هشتم ماه مارس، روز زن

هشتم ماه مارس بمناسبت پیروزی زنان در مبارزه برای برابری حقوقشان با مردان، روز جهانی زن نامیده شده است. حزب سکولار دمکرات ایران این روز را به همه بانوان جهان بویژه بانوان ایران شادباش میگوید. درایران مسئله تبعیض بر بانوان و زن ستیزی مذهبی درکانون مسئله آزادی ودمکراسی قراردارد ومبارزه با آن از۱۵۰ پیش آغاز… ادامه خواندن شادباش هشتم ماه مارس، روز زن