سکولار دمکراسی دررویاروئی با حکومت دینی و تئوکراسی تمامیت خواه

حکومت دینی و تئوکراسی تمامیت خواهی را سال۱۳۵۷ بنام الله دشمنان ما به میدان سیاست ایران آوردند و حاکمیت واپسگرائی را بعنوان جمهوری با پسوند اسلامی برمردم ایران تحمیل نمودند. مرتجعین اسلام‌ گرا وفرصت جویان وابسته به آنها به باورهای اسطوره‌ گونه آن دامن زدند که قرآن و قوانین اسلام پاسخ‌های مناسبی از نظرسیاسی، اقتصادی… ادامه خواندن سکولار دمکراسی دررویاروئی با حکومت دینی و تئوکراسی تمامیت خواه