ایران وبحران انرژی جهان

جنگ و تجاوز تبهکارانه روسیه برای اشغال اوکراین موجب بازنگری سیاست جهانی در اروپا و آمریکا شده است: اروپا میخواهد هر چه سریعتر به وابستگی از گاز و نفت روسیه پایان داده و تولید انرژی ازخورشید و باد را افزایش دهد. دست کشیدن از انرژی فسیلی و به منابع انرژی سبز گرویدن، برای رفع نیازهای… ادامه خواندن ایران وبحران انرژی جهان