بمناسبت هشتم ماه مارس، روز زن، از دکتر بهرام آبار

پیشینه روز زن به بیش از صد و ده سال قبل، یعنی آغاز مبارزه زنان برای برابری با مردان بازمیگردد. این روز یادگار “کلارا سوفینه زتکین” بانوی سوسیالیست آلمانیست که در کنفرانس دوم بین المللی زنان سوسیالیست در۲۷ اوت ۱۹۱۰ وبرمبنای ایده بانوان ایالات متحده آمریکا، پیشنهاد کرد، روزی بنام روز جهانی زن معرفی شود. […]

شادباش هشتم ماه مارس، روز زن

هشتم ماه مارس بمناسبت پیروزی زنان در مبارزه برای برابری حقوقشان با مردان، روز جهانی زن نامیده شده است. حزب سکولار دمکرات ایران این روز را به همه بانوان جهان بویژه بانوان ایران شادباش میگوید. درایران مسئله تبعیض بر بانوان و زن ستیزی مذهبی درکانون مسئله آزادی ودمکراسی قراردارد ومبارزه با آن از۱۵۰ پیش آغاز […]