دیکتاتور و دیکتاتور پروری؛ از دکتربهرام آبار

برتری خواهی یک ویژگی بنیادیست که بطور طبیعی درژنتیک کلیه موجودات زنده حفظ میشود. این استعداد درطی چند میلیون سال دگرگونی وتحول انسان اولیه (میمون انسان نما) به بشر اندیشمند ومدرن حائز اهمیتی فوق الاده بوده است. نظریه داروین دراین باره میگوید؛ درروند دگرگونی، تحول وافزون شدن گونه بشر، انسانهائی زنده ماندند که سرکردگانی قدرتمند… ادامه خواندن دیکتاتور و دیکتاتور پروری؛ از دکتربهرام آبار