عضویت جمهوری اسلامی اشغالگران ایران، درسازمان همکاریهای شانگهای

سند دیگری از خیانتهای رژیم، هفته گذشته آشکار شد.  درپیگرد تأسیس سازمان پنج کشوریکه بسال 1996 درشانگهای تشکیل شد، چین سازمان همکاریهای شانگهای را سال 2001 درپکن تأسیس کرد، که شامل جمهوری خلق چین ، هند ، قزاقستان ، قرقیزستان ، پاکستان ، روسیه ، تاجیکستان و ازبکستان میشد. جمهوری اسلامی اشغالگران ایران در سال… ادامه خواندن عضویت جمهوری اسلامی اشغالگران ایران، درسازمان همکاریهای شانگهای