فریبی بنام فدرالیسم، حکومت نامتمرکز یا خودگردانی برای تقسیم ایران، از دکتر بهرام آبار

فریبی بنام فدرالیسم، حکومت نامتمرکز یا خودگردانی، دانسته یا ندانسته برای ایران پذیرفتی نیست. آنانیکه با گفتمان “ایران فدرال” مردم را گمراه میکنند، یاحکومت نامتمرکز و خودگردانی وعده میدهند، شاید نمیدانند فدرال یعنی چه؟            یا فرصت جویانی منحرف و دشمنان آزادی، استقلال و حاکمیت مردمی در ایرانند، که میخواهند خود… ادامه خواندن فریبی بنام فدرالیسم، حکومت نامتمرکز یا خودگردانی برای تقسیم ایران، از دکتر بهرام آبار