آیا باز هم با آخوند ها باید بیعت کرد؟

وجود ده‌ها بحران اجتماعی در اولویت صدها چالش اساسی در ایران حاکی از این است که ساختار اجتماعی کشور در طول سال‌های اخیر با مشکلات بیکرانی دست به گریبان بوده، بدون اینکه حکومت ودولت تدبیری برای کاهش آن اتخاذ کند. فساد سیستماتیک که حاصل سیاست‌‌های خاص دوران تعدیل اقتصادی، بویژه دردولت‌های نهم و دهم ناشی… ادامه خواندن آیا باز هم با آخوند ها باید بیعت کرد؟