ابراهیم رئیسی موسوم به آیت الله اعدام

ابراهیم رئیسی موسوم به آیت الله اعدام یکی ازمسئولین کشتارواعدام هزاران معترض به رژیم فقاهتی در سالهای ٦٠،٦٧، 88 و آبان 98،از طرف علی خامنه ای به مقام رئیس جمهوری رژیم اشغالگران ایران منصوب شده است. در انتخابات ریاست جمهوری جمعه 18 ژوئن 2021 ، کمتر از 10 درصد از تقریباً 60 میلیون رای دهنده… ادامه خواندن ابراهیم رئیسی موسوم به آیت الله اعدام