حزب سکولار دمکرات ایران

چند روزدیگر در”22 بهمن” ایرانیان و ایران با رنج و درد بسیار چهل و ششمین سال رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی را که از فتنه های سرخ و سیاه، به رهبری خمینی آخوندی بیسواد و کینه توز برآمده و ایران را اشفال کرده، آغاز میشود.
با روی کار آمدن رژیم اهریمنی اسلامی، آشوب، هرج و مرج، دزدی، ترور، آدم کشی وهرنوع تبهکاری رو نه تنها درایران، بلکه درخاور میانه وبسیاری کشورهای دنیا بشدت گسترش یافت. تخم پلیدی که خمینی بسیارچهل وپنج سال پیش کاشت و خامنه ای آنرا آبیاری کرد، اکنون به درختی تنومند با میوه هائی زهرآگین ومرگ آور تبدیل شده.
ازنخستین روزها، این رژیم اهریمنی پس از اعدامهای بیشمار، با بخش کردن ملت ایران به خودی و ناخودی و بخش کردن کشورهای دنیا به دوستانی اندک و دشمنانی بسیار، زمینه را برای آسیب پذیری و تحریم های جهانی آماده کرد. زیانهائیکه به نام نیک ایران وشهروندان مهربان ایرانی وارد شد در تاریخ ایرانزمین بی پیشینه و باور کردنی نیست.
اکنون که کشورایران گرفتارساختاراستبدادی یکتا، (ولایت فقیه)، با حکومتی ازنادانان بیخرد وناشایستگان درتارک آن ونیروی سپاهی ‌گری و زورگوئی برمردم استواره، روزگار مردم روز بروز بسی سختر وناگوارتر میشود.
چه باید کرد وراه رهایی کدام است؟
خشم و کوشش مردم برای براندازی رژیم فرقه تبهکار بارها در برابرکارهای ناشایستی چون قتل دختربیگناه ایران زمین مهسا(ژینا) امینی خروشید، ولیکن بجهت نبود همبستگی سراسری مردم ایران سرکوب شد. ادامه یافتن جنبشها بدون همبستگی سراسری مردم ایران به سهولت سرکوب خواهد شد. از اینروراه نجات ایران و ایرانیان درهمبستگی واتحاد درونمرزیان و برونمرزیان با پیشگامی و رهبری شاهزاده رضا پهلوی میباشد.
دراین زمینه میباید برای نجات ایران همه با هم یک صدا شده، همبستگی واتحاد را با خود آگاهی وآگاهی رسانی به ملت ایران پیوسته کوشش کنیم. هم میهنان ما دربرونمرز و درونمرزایران باید بدانیم؛ فروگذاری ازاین کار، مایه فرداهای ناگواری برای ایران و ایرانیان خواهد بود.

پاتینده ایران و ایرانیان
دکتر بهرام آبار، 16 بهمن ماه برا بر با 05.02.2024