حزب سکولار دمکرات ایران


در مرداد ماه 1285 خورشیدی دگرگونی بزرگی درساختار سیاسی ایران رخ داد. جنبش وانقلاب مشروطه برای مبارزه رودرروی با شریعت واپسگرای اسلام واستبداد قاجارهای بیگانه سرشت ، گامی درخشان درتاریخ معاصر ایران برداشت. این گام پس از صد ها سال خرافات مذهبی و سرکوب دولتی، نمایانگر آغاز بیداری ملت بزرگ ایران بود.
همدستی قاجارها با شریعتمداران اسلامی، ملت بزرگ ایران را بیش از سد و پنجاه سال به گروگان گرفته، در فقر، فلاکت وبدبختی مردمانی سرخورده و بیچاره، فرودستانی بینوا کرده بود. بودند آزادیخواهانی که سالها برای نجات ایرانیان تلاش میکردند و درنهایت مبارزه آنان برای مشروطه‌ خواهی با راهپیمائی سال 1284 خورشیدی بالا گرفت و در13 مرداد 1285 (1906 میلادی) فرمان سلطنت مشروطه را مبنی برتشکیل مجلس ملی، مظفرالدین شاه قاجار دستینه کرد.
نمایندگان مجلس شورای ملی درنخستین گام با الگو قرار دادن قانون اساسی فرانسه و بلژیک نگارش پیش‌نویس قانون اساسی مشروطه را آغاز کردند. آنها شتاب می‌کردند که تا شاهِ بیمار زنده است، کار را تمام کنند. کوشش آنها براین بود که آنرا به گونه‌ای بنگارند که برای شاه بیمارو آزادی بخش ناخوشایند وحقارت‌آمیز نباشد. زیرا آنها می‌دانستند، اگر ولیعهد محمدعلی میرزا سلطان شود از آنجائیکه ناسازگاربا مشروطه بود مشکل بسیارمیآفرید.
پس ازمرگ مظفرالدین شاه و پادشاهی محمدعلی میرزا، در ۹ اسفند ۱۲۸۶، هنگامی که او از خیابان‌های تهران عبورمیکرد، دو بمب دستی به سمت اتومبیلش پرتاب شد، اما اوآسیب ندید وفرمان داد چند تن را دستگیرودر زندان کاخ گلستان بازجویی کنند. تعدادی ازنمایندگان مجلس آن کار را گواه دخالت شاه در امور اجرایی کشور دانستند ودرپیرو آن بحران سیاسی بین محمدعلی شاه ومجلس آغاز شد.
در۱۴ خرداد ۱۲۸۷ محمدعلی شاه به باغشاه رفت که ازامنیت بیشتری برخوردارشود. دوم تیرماه ۱۲۸۷ بدستور او سربازان از باغشاه با توپ و تفنگ به مجلس ملی یورش بردند و همزمان محمدعلی شاه با بیانیه‌ای مجلس راهم منحل کرد.
بنابرآن آزادیخواهان مسلح ازتبریز، اصفهان و گیلان روانه پایتخت شده برتهران چیره گشتند. با پیروزی آنان محمدعلی شاه ازسلطنت برکنارشد وحکومت مشروطه استوارگشت. جنبش مشروطه‌ خواهی پس ازسالها مبارزه به پیروزی رسید وایران چرخشگاه دگرگونی سیاسی خاورمیانه گشت.
گویند انقلاب مشروطه 1906 ایران انگیزه انقلاب 1908درعثمانی بود. گرچه روشنفکران عثمانی پیش ازایرانیان با اندیشه کنستیتوسیون آشنا شده بودند، شوربختانه باشتباه از واژه عربی الشَرطة، واژه‌های مشروطه و مشروطیت را برگردان واژه کنستیتوسیون کردند که تاکنون درویراستن آن کاری نشده.
پیشنویس قانون اساسی مشروطه ایران، نخست بدون دخالت دین ومذهب درراستای حاکمیت پارلمانی مردم نگاشته شده بود. پرخاش گسترده آخوندهای واپسگرا وآشوب های خونین هواداران مزدورشان، همگام با پادرمیانی سفارخانه های روس وانگلیس، انگیزه افزودن پیوست هائی کهنه پرستانه به قانون اساسی ایران بود که به دین و مذهب وابسته شد وجایگاه آخوندهای واپسگرا استوارکرد.
قانون اساسی مشروطه برای جوانان ما نوشته ای کهنه پرستانه، نا موزون با ادبیاتی نا مناسب وآخوندپسند است. تاریخ برتردرآن هجری قمریست و51 اصل آن درچگونگی برگزیدن، پایه ریزی، ساختار وروند کار مجلس شورا و سنا ست که با شتابگری نویسندگان با کمبودهای بسیاری همراه است.
پیوست ها (متمم ها) در 107 اصل ودر راستای مذهب اینگونه آغاز میشوند: اصل یکم؛ مذھب رسمی ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنی عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذھب باشد.
اصل دوم :مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصرعجل االله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاھنشاه اسلام خلداالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثراالله امثالھم و عامه ملت ايران تاسیس شده است بايد در ھیچ عصري از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلي االله علیه و آله و سَلم نداشته باشد ومعین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عھده علماي اعلام ادام االله برکات وجود ھم بوده و ھست لھذا رسما مقرر است در ھر عصري از اعصار ھیاتي که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتھدين و فقھاي متدينین که مطلع از مقتضیات زمان ھم باشند به اين طريق که علماي اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامي بیست نفر از علماء که داراي صفات مذکوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنھا را يا بیشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي که در مجلس عنوان مي شود به دقت مذاکره و غوررسي نموده ھريک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه باشد طرح ورد نمايند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأي اين ھیات علماء در اين باب مطاع و بتبع خواھد بود و اين ماده تا زمان ظھور حضرت حجة عصر عجل االله فرجه تغییر پذير نخواھد بود.
اصل پنجاه و ھشتم: ھیچ کس نمي تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ايرانی الاصل و تبعه ايران باشد.
به باورمن سرآغاز قانون اساسی نوینی برای ملت ایران میباید با منشور کوروش هخامنشی که کهن ترین بیانیه حقوق بشراست، نوشته بشود. قانون اساسی سند حقوقی یا مجموعه حقوقی مرکزی یک کشوراست که درنگاشتن آن میباید ویژه کاران کارآزموده با ژرف بینی و تیزنگری دست بکاربشوند. این قانون دیوان ساختاراساسی وسرزمینی کشور، دیوان ساختار سازمانی دولت، دیوان ساختار ونحوه پیوندها با استانهای تشکیل دهنده و دیوان بایستگی اساسی اداره کنندگان کشور را سامان میدهد.
همه قوانین مورد نیاز اداره کشورو جزنیات آن، مانند قوانین مدنی، جزائی، کیفری، سیاسی، اقتصادی واجتماعی ووو، در زمان و دوران نظام شاهنشاهی ایران نگارش شده برای دوران گزار ازرژیم اهریمنی اسلامی دردسترسند. ملت ایران بویژه جوانان ما خواستارقانون اساسی مدرن وایران گرا میباشند. ملت ایران بویژه جوانان ما خواهان دمکراسی سکولار، بفارسی: حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین ومذهبند.
آنانیکه بکاربستن قانون اساسی مشروطه را برای دوران گزارازرژیم اهریمنی اسلامی، پیشنهاد میکنند، شایداز درونمایه و کاستی هایش آگاهی ندارند و یا اینکه داشتن قانون اساسی مدرن وایران گرا را نمیپسندند.

پاینده ایران و ایرانیان
دکتر بهرام آبار
06.08.2023