حزب سکولار دمکرات ایران


عکسی از اکانت رسمی وزارت خارجه روسیه، که از نام جعلی “خلیج عربی” برای “خلیج همیشه فارس” استفاده کرده .

يكی از بارزترين فروزه های رژيم اهریمنی جمهوری اسلامی اشغاگران ایران وابستگی همه جانبه به دولت‌ها بيگانه بويژه روسیه و چین است. 44 سال سیاست های بیخردانه رهبران وسرکردگان واپسگرای رژیم اسلامی، دولت های غربی را به دشمنی با ایران واداشته. نگاه چین و روسیه به رژیم آخوندی که به دوستی با آنها مینازه، نگاهی اربابانست. اربابان هرچه میخواهند میگویند, میگیرند و میبرند و هرکاری بخواهند با نوکران نادانشان میکنند. شگفت انگیزه که این نوکران جنایتکار برای گسسته نشدن پیوندشون، گرچه چین و روسیه پشتیبان آنان نیستند، بسی تلاش و خوش رقصی می‌کنند.
رئیس جمهور چین در۲۰ آذرسال گذشته سفری به کشورهای خلیج فارس داشت. درگفتگوهایش با وقاهت، مالکیت جزایرسه‌گانه ایرانی خلیج فارس را زیر سوال برد وبااینکه مردم ایران شدیدا اعتراض کردند، ازآن گفته ایران ستیزانه پوزش نخواست.
سیاستهای خارجی نابخردانه رژیم خامنه ای آنچنان به بن بست رسیده، که آن بیگانگان میاندیشند ایران مستعمره آنها وهرکاری بکنند، ولو بزیان ایرانیان، نوکرانشان درتهران گامی برنمیدارند که برای آنها مشکل ساز باشد. در نهایت یک بیانیه آبکی واعتراض لفظی، پایان کاراست.
هنگامیکه شی جین پینگ مالکیت جزایر سه گانه ایران را زیر پرسش برد، میدانست؛ تحریم ها، انزوای سیاسی وانزوای اقتصادی، وابستگی واردات حیاتی وصادرات نفت به چین بازدارنده پاسخی دندان شکن یا بازخواستی خواهد بود.
وابستگی رژیم خامنه ای به روسیه با بعد وسیعی ازخرید جنگ افزار و هواپیما، مستشاران اطلاعاتی و نظامی، به رژیم پروای دفاع ازمنافع ایرانیان را نمیدهد.

جمهوری اسلامی سالهاست که با از دست دادن استقلال اقتصادی استقلال سیاسی وامنیتی را از دست داده ونفقط چین و روسیه بلکه دنیا میداند که این احمق ها را باید دوشید و به آنها نباید بها داد.

روز دوشنبه 19 تیرماه نشستی در مسکو برای گفتگوی راهبردی بین روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، کویت، قطر، عمارات و عمان) و وزیر امور خارجه روسیه برگزار شد. در پایان این نشست، شورای همکاری خلیج فارس و روسیه دربیانیه ای، مالکیت جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس را بازپس گرفتند واعلام کردند که همه وزرا ازتلاش صلح آمیز وپیشنهاد های امارات متحده عربی پشتیبانی می کنند. آنها خواستار دستیابی به گشایشی مسالمت آمیز برای مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، به دنبال گفتگوی دوجانبه ویا بررسی در دیوان بین المللی دادگستری رلاهه شدند. دوروزپیش در تویتر اکانت رسمی وزارت خارجه روسیه، از نام “خلیج عربی” برای “خلیج همیشه فارس” استفاده شده بود، رژیم خامنه ای بازخواست یا پاسخی به این تویت نداده. گرچه بخوبی میدانند که ایرانیان به این نام جعلی حساسیت شدید دارند. رژیمی که دریای مازندران را به پوتین پیشکش کرده، خلیج فارس را به چین داده، بقدری بیچاره است که برای از این بدترهاهم پاسخی ندارد.

پس از گذشت ۷ ماه از سخنان شی جین پینگ رئیس جمهور چین، وزیر خارجه روسیه با امضای بیانیۀ شورای همکاری خلیج فارس، نشان داد که نه تنها برای تمامیت ارضی کشوراوکراین ارج گزارنیست، بلکه تمامیت ارضی ایران را هم نپذیرفته.
روسیه هرگز تمامیت ارضی ایران را به رسمیت نشناخته وسه باربه خاک ایران تجاوز نظامی کرده است:
1- تحمیل معاهدات گلستان و ترکمنچای به دولت ایران درزمان فتحعلی شاه قاجارو جدائی مناطق شمال رود ارس از ایران.
2- اواخر جنگ جهانی اول روسها شمال ایرانو اشغال کردن، با غارت دارو ندار مردم ومواد خوراکی، قحطی، گرسنگی ومرگ بسی ایرانیان را از پای در آورد.
3- پس از پایان جنگ جهانی دوم ارتش سرخ استالین که شمال ایران رااشغال نظامی کرده بود، از تبریزخارج نشد و به تجزیه‌طلبان برای پیوستن آذربایجان ایران به آذربایجان شوروی پروانه داد واز آنان پشتیبانی کرد.

رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین و بی سروسامان ترین هنجار برای پاد جوئی قرار گرفته. بطوریکه روسیه بخاطر انزوای سیاسی ناشی از جنگ اوکراین وسرشکستگی پوتین بعد از بحران واگنر، برا‌ی یارگیری در کشور‌های عربی و بیرون رفتن ازانزوا سیاسی تمامیت ارضی ایران رابه بازی گرفته.
جهت گیری‌های چین و روسیه در باره مالکیت ایران برسه جزیره ایرانی، نشانه ای روشن است که دولت‌های چین و روسیه برای دسترسی به منافعشان، همه جه اخلاق سیاسی و قوانین بین‌المللی را زیرپا میبرند. این دو کشور که با رژیم خامنه ای پیمانهای راهبردی بسته اند، به جهت بی ارزش دانستن رِژیم خامنه ای حق وحقوق ایران را به خاطر منافع خودشان پایمال میکنند، نادیده می‌گیرن و همدست اعراب میشوند.
آنچه که وزیر خارجه روسیه درهمراهی با امارات مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه را زیر سوال برده، آخرین خیانت روس‌ها به ما ایرانیان نخواهد بود. با فراخواندن سفیر روسیه در تهران نمی‌توان به این ماجرا پایان داد. روابط سیاسی با روسیه نیازمند دگرگونی بسیاریست. روسها باید بدانند اینگونه خیانت‌ها با ملت ایران دارای پیامد های سختی خواهد بود. اما خائن بزرگ آخوند خامنه ای و رژیمش پروانه این کار را نخواهند داد. او دریای مازندران و شمال ایران را به روسها و جنوب ایران را دراختیار چین کمونیست قرار داده که ماندگاریش را بیمه کند، اما نمیداندکه آنهااز خائنین تا هنگامیکه بسود شان است حمایت میکنند و بس.

امید است که با سرنگونی این قوم خیانتکار، جنایت پیشه و ایران فروش که برای ماندگاری به هرگونه تحقیر و سرشکستگی تن درمیدهد، ملت بزرگ ایران به این فتنه آخوندی سرافرازانه پایان دهد.
پاینده ایران
دکتر بهرام آبار، 15.07.2023