حزب سکولار دمکرات ایران

سران رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی که برای ماندگاری جز سرکوب جنبشهای اعترضی مردم کار دیگری نمیدانند، در سال 1378 در حادثه کوی دانشگاه به سرکوب و کشتار دانشجویان هم پرداختند.
مزدوران رژیم دو بار در ساعت 3 و ساعت 6 صبح به خوابگاه دانشجویان حمله کردند و به تخریب خوابگاه پرداخته حدود 750 نفر را زخمی کرده و 7 دانشجو را کشته و یک دانشجو را یا زهرا گویان از پنجره به پایین پرتاب کردند.
انها دانشجویانی را که فقط راهپیمایی می کردند و حتی هیچ آسیبی به اموال عمومی وارد نکرده بودند دستگیر کردند.
علت اعتراض دانشجویان بسته شدن روزنامه سلام بود وفقط خواستاراصلاح قانون مطبوعات بودند. آنها از رئیس جمهور وقت، آقای خاتمی درخواست حمایت کردند. پس از اینکه هیچ واکنشی از او ندیدند و امید به اصلاحات را از دست دادند به ا عتراض روی آوردند.
مزدوران رژیم اهریمنی، این جنایتکاران حرفه ای همواره برای ایجاد فضائی آلوده به ترس، وحشت، با کشتار زندانیان، شکنجه و تجاوز به مردم بیگناه سعی در بریدن صدای اعتراض مردم دارند.
عمال رژیم به جای تولید و توسعه اقتصادی و تامین رفاه مردم به دزدی و چپاول ذخائیر و نابودی منابع ملی ادامه میدهند و هر روز به تبهکاری های بیشتری میپردازند.
این حکومت فاسد بدون توجه به خواسته های مردم، خودکامه تصمیم گیری میکنند و آنرا به اجرا می گذارد.
مزدوران رژیم در خصوصی ترین جنبه های زندگی مردم دخالت کرده و آن را جزئی از قانون اسلامی قرار داده اند. برای جمهوری اهریمنی اسلامی حجاب وپوشش زنان یکی از پایه های این رژیم فاسد است. بانوان ایران میدانند که قانون حجاب و نوع پوشش زنان نوعی سرکوب و نقض حقوق آنان است. مردم با آگاهی بر این مهم از طریق نقض این قانون اعتراض خود را به جمهوری اشغالگران اسلامی و حکومت اهریمنی آن ابراز میکنند.
درحالیکه خواسته اصلی مردم رسیدگی به حقوق زنان نیست بلکه مردم ایران خواستار برکناری و نابودی کلیت و موجودیت حکومت جنایتکار استبدادی آخوندی هستند که برای بقائش برهرگونه خیانت و جنایتی آمادگی دارد.
مقتامات این رژیم ازبالا به پائین اعم از رهبر، رئیس جمهور، دولت و مجلس اسلامی، هرگز برگزیده ملت ایران نبوده و نماینده مردم نیستند.
ملت ایران شایسته نظامی سکولار دمکرات منتخب خود میباشد که آزادی و رفاه برپا کند، سرزمین هائی که به بیگانگان هدیه شده، یا توسط آنان غصب شده را باز پس بگیرد. این رژیم مستبد فضایی را در ایران ایجاد کرده که اکثر مردم نسبت به همه چیز بی تفاوت هستند و جرئت اعتراض را از دست داده اند و شدیدا سرکوب میشوند. آنها نمیتوانند پیوسته و همبسته باهم به حکومت فشاربیارورند. اما جنبش “زن، زندگی، آزادی” ادامه دارد و بزودی با پیوند اعتصابها و تظاهرات سراسری عرصه بر رژیم تنگ خواهد شد و ملت ایران با براندازی، پیروزی برجمهوری اهریمنی اسلامی را جشن خواهد گرفت.

ما برونمرزیان خواهان براندازی رژیم و صدا و پشتیبان مردم درونمرزیم. ما برای تداوم جنبش انقلابی “زن، زندگی ، آزادی” درکوشش و تلاشیم.

سوسن جعفری بیرجانی

با تشکر از دکتر آبار عزیز

پاینده ایران و جاویدان ملت ایران