حزب سکولار دمکرات ایران


مردم ایران شعار انقلاب “زن زندگی آزادی” را در مبارزه با اهریمنان اسلامی بسرعت جهانی کردند، چراکه زنان نیمی از افراد بشر، بخشنده زندگی، سرچشمه مهر، عشق وآرامشند. زن ستیزی مذهبی، عدم رعایت حقوق زنان، خشونت و در بند کشیدن آنان درایران اشغال شده به میاندار آخوند های اهریمنی، درکانون آزادیخواهی و دمکراسی قراردارد. هنگامیکه زنان سرکوب شده ودربند باشند، کل آن جامعه در بند و زندان خواهد بود. میزان سنجش آزادی در هر جامعه ای، آزادی زنان و رعایت حقوقشان در آن جامعه است.
درطی هزاران سال همزیستی انسانها، زنان از نابرابری بامردان ورعایت نکردن حقوقشان تبعیض، اسارت، بردگی، بسی رنج برده اند. در این راستای ادیان توحیدی، که ساخته و پرداخته ذهن خود بشر بویژه مردانند، آن کار را آسان کرده، ازآن پشتیبانی میکنند. زن ستیزی را تایید میکنند. درسوره بقره (قرآن) حقوق زن صریحا نصف مرد اعلام شده. درسوره نساء, برای مرد حق اختیارزنان متعدد بطرزی ظالمانه و بدوراز اخلاق ومروت منظور گشته و با خشونت وآزار زنان رواداری شده است.
افرادی که خود را روشنفکران دینی میدانند، از پاسخ به این پرسش که چرا باید با زنان بخشونت رفتارکرد سرباز میزنند. آنها کوشیده‌اند برای فعل “واضرِبوهن” که در سوره نساء آمده معانی دیگری بیابند. ‌پرسش این است که؛ آیا ریشه‌ قوانین اسلامی واین آیات، در سنت قبایل عرب نیست؟ چطور ممکن است “کتک زدن زنان” یکی از فرمان های آسمانی باشد؟

مبارزه با زن ستیزی مذهبی، عدم رعایت حقوق زنان، وخشونت بر آنان از۱۵۰ پیش دردوران پادشاهی ناصرالدین شاه آغاز شد. این مبارزه با انقلاب مشروطیت شدت گرفت. مرتجعین شیعه که هر زمان با استناد به قوانین بر گرفته از قرآن، مانع برکناری خشونت، تبعیض و زن ستیزی بودند، هنوز هم هستند، با مغلطه کاری از مقام والای زن در اسلام لاف میزنند ولیکن مردان را مالک زنان وحقوق زنان را باندازه نیمی از حقوق مردان میدانند.

رضا شاه پهلوی بزرگمرد و پادشاه بزرگ تاریخ معاصر، درهفده دی ۱۳۱۴ به خواسته بسیاری زنان ایرانی برای رهانی از حجاب، بندهای بردگی واسارت، از زنان ایرانی و برداشتن حجاب پشتیبانی کرد و در این روز زنان ودختران ایرانی به بخشی از آزادیهای انسانی خود دست یافتند. آنها با رهائی ازیوغ قید وبندها و ستیزش مذهبی، اسارت و مناسبات قرون وسطائی، به پهنه های نوين اجتماعی و فرهنگی گام نهادند.
نزدیک به شست سال پیش قانون انتخابات ایران بدستور محمد رضا شاه پهلوی تغیرداده شد و یکی از مهمترین بخش آن شرکت زنان در شرایط حقوقی مساوی با مردان در انتخابات بود. زنان برای نخستین بار همراه مردان توانستند درتعین سرنوشتشان نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن را به دست آورند. در پی آن، قانون حمایت خانواده هم درفروردین ماه 1342 بتصویب رسید. این قانون طلاق یک طرفه را لغو‌کرد، با منع چند همسری حق درخواست طلاق را به زنان داد. حق سرپرستی کودکان نیز پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده ‌شد.
44 سال پیش خمینی مرتجعی کینه توز، خدعه گر و دروغگو با استناد بقوانین قران، برگرفته از قوانین رایج بیابان ‌گردان وقبائل چادرنشین شبه جزیره عربستان، که ۱۴۰۰ سال پیش مرسوم بود و هنوزهمانگونه رایج است، کلیه قوانین حقوق زنان را باستثنای حق رای دادن و حق انتخاب شدن که بنفع او بود لغو کرد. امید است که نظام پسا اسلامی و حکومت پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب (دمکراسی سکولار)، بد.ن هرگونه تبعیض، بویژه برابری ارزشها وحقوق زنان بامردان برطبق منشورجهانی حقوق بشرودیگرمیثاقهای بین المللی، مردم ایران را به آزادی، امنیت و رفاه همگانی برساند
دکتر بهرام آبار،‏ هشتم مارس2023، برابربا 17 اسفند ماه