حزب سکولار دمکرات ایران

دمکراسی سکولار یعنی حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین ومذهب وایدئولوژی های افراطی.
درچنین حکومتی مردم درانتخابات آزاد قدرت را به نمایندگان مورد اعتماد خود انتقال میدهند، تا آنها دولتی برای خدمتگزاری مردم کشور انتخاب کنند.

دمکراسی از دوواژه یونانی دموس (مردم) وکراتوس (حکومت یا قدرت) یعنی حکومت مردم، 2600 سال پیش درآتن معرفی شد. اما تا جنبش سکولاریزاسیون حدود 300 سال کاربردی نداشت.
بعضی ها میگویند سکولاریسم در دل دمکراسی پنهان است. نه این درست نیست زیرا سکولاربودن، مهمترین پیشنیاز دموکراسی دریک نظام سیاسی است. افردیکه قید وبند ها وقوانین و دین، مذهب وایدئولوژیی رو میپذیرند و بدیگران تحمیل میکنند، با سوءاستفاده از آزادی ازپذیرفتن دمکراسی سر باز میزنند.
درحالیکه حاکمیت یا حکومت مردم، سدیست برای باز تولید دیکتاتوری وضامن باز نگشتن استبداد، در صورتیکه بر پایه های استواری از احزاب ملی، اتحادیه های ملی کارگری و صنفی، انجمن های ملی غیر دولتی ورسانه های ملی منقد دولت و سیاست، قرار بگیرد. نگهداری و پرستاری از دمکراسی وظیفه تک تک افراد یک ملت است. پس از آزادی و نجات ایران، نظام سکولار دمکرات تضمین کننده حقوق انسانی همه مردمان ایران خواهد بود وتک تک ملت بزرگ ایران از حق و حقوق خود برخوردار شده، با فراست ازهرگونه روش استبدادی، دیکتاتوری و انباشته شدن قدرت در دست یک یا چند فرد پیشگیری خواهد کرد.
با نهادینه شدن نقش تعیین کننده رای مردم، دولت میداند که تابع اراده مردم بوده و بدون هرگونه تبعیض، ضامن پرداخت حقوق فرد فرد شهروندان میباشد. سکولار بودن، مخالفت با دین و مذهب نیست، بلکه محترم داشتن امریست که در حریم شخصی وخصوصی هر فرد قرار دارد. در مورد نوع نظام آینده ایران خواه جمهوری خواه پادشاهی پارلمانی، اکثریت مردم ایران دریک همه پرسی آنرا تعیین خواهند کرد. پرچم شیروخورشید نشان و سه رنگ ایران صدها ساله نماد یک پارچگی و یگانگی ملت ایران است. تا هنگامیکه اکٍثریت مردم ایران آنرا میخواهند باید پابرجا باشد. درغیراین صورت درمجلس ملی میباید به آن رسیدگی شود. استقلال سیاسی ایران امربسیار مهمی است. استقلال سیاسی همیشه به استقلال اقتصادی گره میخورد و بدون استقلال اقتصادی هرگز استقلال سیاسی بدست نخواهد آمد.
درطی ده ها سال گذشته نیروهای اپوزیسیون سیاسی ایرانیان برونمرز عمدتا زمان رادررقابت های منفی، انتقاد های تخریبی و خنثی سازی یکدیگر گذرانده اند و سعی داشتند دگراندیشانرا هم اندیش خود کنند که نشد. رژیم بیخرد و اهریمنی جمهوری اسلامی را دست کم گرفته، برای سرنگونی اهریمنان، فاسد وجنایتکار اسلامی کم و بیش تلاش مؤثرنشده، به انها زمان داده شد که سپاه اهریمنانرا نیرومندتر و فشار بر ملت ایران بیشترکنند. اما اکنون با گذشت نزدیک به شش ماه ازکشته شدن مهسا امینی و آغاز انقلاب ملی ایران، “زن، زندگی، آزادی”، بسیاری نیروهای برانداز از برونمرزیان و درونمرزیان یعنی نیروهای سیاسی، خواهان آزادی ودمکراسی سکولار، بدون نگرش و پرداختن به گذشته و گرایش سیاسیشون، با کنار گذاشتن اختلافات، خود محوری ها و برتری جویی ها، روی یک هدف: نجات و آزادی ایران وسرنگونی رژیم قتل و غارت و ویرانی، متمرکز شدند و برای برکناری رژیم جنایتکاراهریمنی میکوشند.
سازمان اطلاعات رژیم ملائی هم شدیدا در تلاش است که با ترفند های جدیدی اتحاد ایرانیان را درهم شکسته وآنها را پراکنده کند. در این مبارزه نابرابر شرط موفقیت و کامیابی تحمل آرا و عقاید یکدیگر، نپرداختن به گذشته ها، کنار گذاشتن خودکامگی، برتری جوئی, خودمحوری وناهمگونی ها برای اتحاد بزرگ است. اپوزیسیون برای اتحاد بزرگ نیازمند برسمیت شناختن دگراندیشان مبارزاست که در کنارهم دست دردست هم بنهند. به دگراندیشیدن میباید رسمیت داد و آنانرا که برای نجات ایران تلاش میکنند دشمن نداشت. دشمن رژیم اسلامیست والگوی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی میباشد.
او بارها اعلام کرده که هدفی جزنجات و آزادی ایران از یوغ اهریمنان اسلامی نداشته و هیچگونه پست یا مقامی در ایران آینده نخواهد پذیرفت. شاهزاده رضا پهلوی با تلاش و کوشش بینظیرهم اکنون که پس از سالها بردباری، با درایت وگذشته ای شفاف پیشگامی مبارزه با اهریمنان را پذیرفته، براندازی رژیم اهریمنی سهلتر شده است. شاهزاده رضا پهلوی مردیست اندیشمند، فروتن، بردبار، آزادیخواه و دمکرات منش. اودربیش ازچهل سال مبارزه با رژیم اهریمنی و دیکتاتوری اسلامی سختی های بسیاری از سرگذرانده با شکیبائی و بردباری نیرومند ترازهمیشه پای بمیدان نهاده است. او با گذشته ای شفاف، با گفتار، رفتار، روش دمکراتیک، دانش وایده‌ های ملی‌گرایانه، محوری محکم و نیرومند برای گذاراز رژیم اهریمنان ویرانگر ایران و فاشیست های مذهبیست. سخنرانیها و راهکارهای او در چند ماه گذشته، با استقبال مردمی روبرو شد که اورا وکیل یا پیشگام خود میدانند. در نشست “آینده جنبش دموکراسی ایران” در دانشگاه جرج‌تاون واشینگتن‌ دی‌سی، با حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، گلشیفته فراهانی، عبدالله مهتدی و علی کریمی برگزار شد، نگاه جهانیان را به این جنبش افزونتر کرد . دعوت ازاین شخصیت مبارز درکنفرانس امنیتی مونیخ بعنوان نماینده ملت ایران پیروزی بزرگی بود. تماسها با سران دولتهای اروپائی و سخنرانی در مورد سپاه اهریمنان در پارلمان اروپا برای پذیراندن اروپا در لزوم برکناری رژیم اسلامی بود که با نیروی همبسته ایرانیان مبارز بفرجام خواهد رسید. شاهزاده برای کاستن هزینه مبارزه ملت ایران با رژیم اهریمنی از کشورهای اروپائی خواسته پشتیبان اپوزیسیون باشند و قویا خواستارتشکیل بنیادی از پولهای بلوکه شده ایران در اروپا و امریکا برای پشتیبانی از مبارزین و اعتصابیون درایران است وبرای کامیابی آن کوشش بسیارمیکند. او تاکید میکند که رژیم اهریمنی اسلامی اصلاح پذیر نیست و باید درموجودیت و کلییتش برکنار بشود. درراه مبارزه با رژیم اهریمنی، نجات ایران و حکومتی سکولاردمکرات میباید ازاو و راه کارهایش بدرستی پشتیبانی کرد. ایرانیان هزینه ای کلان برای 44 سال دیکتاتوری مذهبی پرداخته اند و اکنون به ارزش و اهمیت نظامی سکولار دمکرات بفارسی حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین و مذهب پی برده و آنرا میخواهند.
پاینده ایران و جاویدان زنان ومردان شجاع ایران
دکتر بهرام آبار، شنبه چهارم مارس 2023 برابر با 12 اسفند ماه