حزب سکولار دمکرات ایران

>
بازتابی پایدار برنبودن و تلاشهای ناپسند سپاه پاسداران آگاشتن آنان در فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا خواهد داشت.

درحالیکه تنش میان رژیم اهریمنی آخوندی و اروپا شدت میگیرد، ارزش‌های سیاسی و نمادین این گام برای اپوزیسیون بسیار بالاست.

دنیای غرب با در پی گرفتنَ ستیزش با سپاه پاسداران و جلوگیری از تلاش آنها برای جایگزینی و سرمایه گذاری، بویژه در اروپا، هزینه ای بسیار فراتر برای آنها برپا خواهد کرد. زیرا بخش مهمی از قدرت سیاسی کشور ایران در دست افراد کنونی و پیشین سپاه اهریمنان است.
آنها پست‌های مهم مانند وزارت، وکالت و ریاست سازمان‌های دولتی، حتی سفارت در کشورهای جهان را اشغال کرده اند تا آماج ناپاک خود را دردنیا گسترش دهند.

سپاه پاسداران رژیم اهریمنی در لیست تروریستی، هرگونه پیوستگی با اروپا را از دست داده و بشدت دگرگون خواهد شد. این کارنشانه کاستن و فرود آوردن سپاه از یک گروه نظامی آسائی (رسمی)، مانند ارتش‌ به گرو‌هی شبه‌نظامی که بودنش ارجی برپایه داتیک (قوانین) ندارد میباشد.
این گام آسیب بزرگی بر ماندگاری رژیم اهریمنی و فشارشدیدی بر جمهوری اسلامی و سردارانش میاورد. بطوریکه جمهوری اسلامی پس مانده ارزش و اعتبار جهانی خود را از دست داده، براندازی کلیت و موجودیتش بدست ملت ایران نزدیکتر و آسانترمیشود.
در این میان از گوشه چشم نگاه سیاستمداران دنیا به شاهزاده رضا پهلوی بعنوان تنها آلترناتیو برای رهائی جهان، ایران و ایرانیان از رژیم تروریست پرور اسلامی دوخته شده. زیرا ایرانیان پس از 44 سال تاب آوردن در برابررژیم فاسد و جنایتکار اسلامی، اکنون با پشتیبانی گسترده ازشاهزاده رضا پهلوی خواهان یک نظام سکولار دمکرات، بفارسی؛ حکومت پارلمانی مردم بدون دخالت دین و مذهب، چه پادشاهی پارلمانی یا جمهوری اند.
شاهزاده رضا پهلوی نیزبا آشکارکردن آمادگی برای وکالت ملت ایران درمبارزه وسازمان دهی گذار از رژیم آخوندی، کوشش مردم را برای سرنگونی اهریمنان از اریکه قدرت دو چندان کرده.

دراین میان پادشاهی خواهان که هر کدام یک رای دارند، با آنهائی که میگویند من برای ایران خواستارجمهوریم که آنها نیزدارای یک رایند در ستیزند.
با توجه به دوران پادشاهی پهلوی ها ودست آورد های بیکرانش در برابرپس رفت های همه جانبه ایران درجمهوری اسلامی، مردم ایران بیگمان پادشاهی پارلمانی را برجمهوری برتری خواهد داشت. با این دانش ما باید خردمندانه باهمه ایرانیان مهربان، شکیبا، بردبار و فروتن باشیم و این مهم را بپذیریم که دشمن یکدیگر نیستیم. دشمن ما رژیم فاسد و جنایتکار اسلامیست.

ماایرانیان همگی بدردی مشترک گرفتاریم که برای درمان آن درد و ستمی که همگانی میباشد، درمان مشترک یا راه گشائی همبسته را باید بیذیریم. ستیزش و خشونت گری با یکدیگر یک زمان و نیرو کشی بیهوده میباشد که بسود اهریمنان وسرکوبگران خواهد بود.

پس از 44 سال پراکندگی و ستیزش با دگر اندیشان، بی گمان تنها اتحاد و همبستگی همه نیروها برای آزادی و رهائی ایران و ایرانیان از یوغ تبهکاران اسلامی به پیروزی خواهد رسید.
پاینده ایران،
جاویدان ملت ایران،
دکتر بهرام آبار، 22 ژانویه 2023