حزب سکولار دمکرات ایران


با کشته شدن مهسا امینی به‌ دست پلیس گشت ارشاد اعتراضهای سراسری مردم ایران درخیابانها آغازشد. پاسخ اهریمنان رژیم به اعتراضهای مردم مانند همیشه، دروغ گوئی، سرکوب و کشتاربود.
ملت خشمگین ایران اینباروارد فاز دیگری از مبارزه شد واعتراضها را با خیزشی سراسری برای براندازی موجودیت و کلیت حکومت اهریمنان اشغالگر بیک انقلاب دگرگون کرد. مردم ایران با همدلی و همبستگی بی‌سابقه شان در درونمرزو برونمرز، با آگاهی رسانی پشتیبانیهای بین‌المللی را بدست آورد و جنبش را جهانی کرده و رویدادهایش اخبار جهانی را دربر گرفته است.
انقلاب ملی ایران اکنون دوماهه شده وادامه انقلاب با روشهای هوشمندانه ونوین مردم و افزایش ریزش نیروهای سرکوب، بزودی با فروپاشی رژیم اسلامی، حاکمیت مردمی رو استوار میکنه. با ادامه تظاهرات واعتصاب‌های مردمی و گسترش دامنه آن به سراسر شهرهای ایران، موجب فروریخته دیوار ترس شده و به همان میزان که شمار بازداشتی ها و کشته ها افزایش داره، خشم مردم نیز اوج بیشتری می‌گیره. آنچه هم‌اکنون در ایران رخ می‌دهد، پایه‌های رژیم اهریمنان اسلامی را آنچنان به لرزش در آورده که نوای ریزشش بگوش میرسد. بزودی دگرگونی های بزرگی درپیوندهای اهریمنان اسلامی با دولت های اروپائی شکل میگیره. بویژه بسته شدن سفارت ها و مراکزفرهنگی رژیم درآینده نزدیک آغازنوینی برای اوپوزیسیون برونمرز خواهد بود.
دهها هزار ایرانیان برونمرزدر همبستگی با خیزش و انقلاب مردم ایران برای برکناری رژیم جمهوری اسلامی، در شهرها و پایتخت های کشورهای جهان تظاهرات و راه پیمایی برپا کردند. ایرانیان بسیاری از نقاط جهان برای شرکت دراین رویداد های بزرگ گردهم آمدند. آرمان همایش های گسترده ایرانیان در پشتیبانی ازاعتصاب وتظاهرات ضد‌ آخوندی درایران نخست پشتیبانی ازمردم درونمرز وسپس آگاهی رسانی برای واکشان کردن حمایت‌های بین‌المللی جهت کمک به خیزش و انقلاب آزادی‌خواهانه مردم ایرانه که خواستار برابری وحاکمیت مردمی هستند.
همبستگی سراسری نیروهای درونمرز به برنمرزیان نشان داد که برای براندازی رژیم چه باید کرد. اتحاد درونمرزیان، برونمرزیان را وادار به همبستگی برای همایش های گسترده و باشکوه نمود.
سرانجام برونمرزیان دریافتند که همبستگی برای نجات و آزادی ایران درهم آمیختن و یکی شدن نیست، بلکه با هر مرام و عقیده ای درکنار همدیگر ایستادن و تلاش کردن برای براندازی حکومت مردم ستیزان جاهل، قاتل ودزد است.
گرچه مزدوران نفوذی و فرستادگان رژیم اهریمنی تلاش بسیار برای برهم زدن و پراکنده کردن همایش ها بکار میبرند، ولیکن تاکنون کوشش آنها بدون فرجام بوده به رسوائی آنها انجامیده.
با آنکه رژیم اهریمنان اسلامی هنوز به مرحله سقوط نرسیده است، اما شکی نیست که با تداوم خیزش سراسری و افزایش خشم ملت، پیامدهای آن رژیم را با شتاب بیشتری به‌ سوی فروپاشی کامل پیش خواهد برد.
مردم ایران میدانند که جمهوری اهریمنان میباید آنچنان ازپای درآید که چنگ و دندانی برایش نماند.

آلمان 15.11.2022