حزب سکولار دمکرات ایران


هفت آبانماه روز کورش بزرگ، فرمانروای نیرومند ایرانی، پادشاه دادگستر، شاه شاهان و پشتیبان ستمدیدگان جهان و نخستین گوینده حقوق بشر، برابری وبازدارنده برده داری بود. 2550سال پیش کوروش بزرگ، ششمین پادشاه هخامنشی درمهر ماه بدون خونریزی وارد بابل شد وهمه بردگانی را که در سخت ترین شرایط کاراجباری میکردند، از جمله یهودیانی که توسط بخت النصر دوم پس از فتح اورشلیم به بابل آورده شده بودند راآزاد کرد.
در ۷ آبان روز تاجگذاری کورش دستور ‌داد نحوه ورود او به بابل، اعلام حقوق بشر، برابری مردم, حق انتخاب و انجام بایدهای دینی، تجاوز نکردن به جان و مال وحیثیت آنها به خط میخی بر روی استوانه های سفالی ثبت شده و به سایر کشور‌های جهان فرستاده شود. بسیاری از مورخان او را نه تنها یک فرمانروای قدرتمند، بلکه یک پادشاه هوشمند ودادگستر معرفی کرده اند.
کورش بزرگ هزارسال پیشترازحمله اعراب به ایران، راه ورسم زیستن درسازش، آسودگی، آرامش و دوستی به ایرانیان آموخت و آنرا با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در هم آمیخت. جشن بزرگداشت کورش یکی از جشن های ارزشمند ما ایرانیان وهمانند جشن نوروز نماد همبستگی برای مبارزه با اشغالگران جنایتکاراسلامی میباشد.
از اینرو رژیم اشغالگربشدت از این دو جشن میترسد وبا ترفند های گوناگون در سست کردنش میکوشد. رژیم امسال با انقلاب بزرگ و ملی ایرانیان برای برکناریش روبروست، اما مانند هرسال از شدت ترس، نیروی سرکوبش تمام راه‌های ورودی به پاسارگاد را خواهد بست. ولیکن هرجای جای ایران یاد بود کورش بزرگ است و این نماد فرهنگی وهمبستگی ملت ما را در نبرد با انیرانیان بی فرهنگ و بچه کش پیروز خواهد کرد.

پاینده ایران
28 اکتبر 2022