حزب سکولار دمکرات ایران


ضمن ادای احترام به جاوید نامانی که در راه نجات و آزادی ایران تا کنون جان باخته اند وبا درود به زندانیان سیاسی که در مبارزه با استبداد و خشونت رژیمی اهریمنی زندانیند و تعدادشان هرروز بیشتر میشود، آغازانقلاب مردمی میهنی رهائی ایران را که اخگر آن با کشته شدن مهسا امینی زده شد به ایرانیان شادباش گفته ونیکوترین آینده را درآزادی، رفاه وامنیت، برای هم میهنانان عزیز درونمرز بویژه بانوان و جوانان خواستارم.
رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی و هوادارانش چهل وچهار سال برای چپاول و ویرانی ایران، تبهکارانه به هرگونه زشتکاری پرداخته و برای پراکنده کردن مخالفین و معترضین درونمرز به هر جنایتی دست زده اند. رژیم برای تحت تأثیر قرار دادن و کنترل اپوزیسیون برونمرزکه بین چهار تا 7 میلیون تن گزارش شده روش‌های گوناگونی بکارمیبرو و بارها توانسته شکل‌گیری همبستگی یا اتحاد گروه‌های مخالف رژیم دریبرونمرز را پریشان کند، چراکه رژیم اسلامی بیش از هر رویدادی، از چنین همبستگی هایی بیمناک بوده و هست. بویژه هرگاه که نشست های بزرگ و کوچک برای انتخاب شورای موقت رهبری برپا میشد دست بکارمیگشت.
دراین میان مدعیان رهبری اپوزیسیون برونمرز، با سازمان دادن گروه هائی به برپاکردن دولت موقت پرداخته و بجای همکاری و همبستگی، به رقابت بایکدیگر میپرداختند. بطوریکه اتحاد اپوزیسیون خارج از مرزهای ایران را میباید یک آرزوی دست نیافتنی پنداشت.
البته اپوزیسیون خارج از مرزهای ایران توانسته صدا و نوای مردم ایران را به جهانیان برساند. با مسؤلین و سیاست گزاران غربی تماس گرفته گفتگو بکند. بسیاری نامه های اعتراضی و انتقادی به سران کشورها اروپایی و امریکایی، حتی چین و روسیه بفرستد. کمک های مالی به ایرانیان درونمرزبرساند.

اما شوربختانه گرچه از آغاز خیزش اخیر مردم ایران بیش از سه هفته میگذرد، در واکنش‌ها وعملکرد های بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون مخالف رژیم کثیف ایلامی در برونمرز هنوزگامی برای اتحاد وهمبستگی دیده نمیشود و آنها همان میکنند که تا کنون کرده اند.

نبودن برنامه ای هماهنگ برای اداره ایران پس از سرنگونی رژیم اسلامی در ارزیابی بازتاب این روش،نمودارمیشود. گرچه دراین 44 سال، درمیان اپوزیسیون برونمرز گروه‌های بسیاری خود را مهره تأثیرگذار و توانا برای رهبری انقلاب بزرگ ملت ایران و داویدن برنامه ریزی و طراحی آینده ایران بوده اند. بطوریکه شاید بیش از دها گروه یا حزب چنین داویدنی داشته باشند. اپوزیسیون برونمرز میبایستی نشست بزرگی برپا میکرد؛ نشستی همبسته ای که می‌توانست دولت موقت یا شورای موقت رهبری را برگزیند. اکنون که انقلاب بزرگ ایران در حال شکل گیریست، زمان تنگ است، اپوزیسیون برونمرز همگام با درونمرزیان با شتاب میبایستی نشستی برپا کرده برای گزینش دولت موقت یا شورای موقت رهبری به این کار مهم بپردازد.

اپوزیسیون برونمرزایران میبایستی بداند که بیگانگان برای به بیراهه بردن دست آورد انقلاب بزرگ ایران خود را آماده میکنند. آنها نباید بتوانند نقشه های شوم خود را برما تحمیل کنند.
|اینده ایران و جاویدان مردم آیران
دکتر بهرام آبار، 11 اکتبر 2022