حزب سکولار دمکرات ایران


  ‏با درود به زندانیان سیاسی که درزندانهای رژیم اهریمنان شکنجه و اعدام میشوند وبا یاد همه فرزندان کشته شده وجاوید نامان جان داده در راه نجات ایران؛ به شما هم میهنان عزیزیکه هرسال در این روزها به همایش سالگرد کشتارده ها هزار زندانیان سیاسی تابستان 67 و همه آنهائیکه از توطعه 57 تا کنون کشته واعدام شدند میآیید درود میگویم. من میدانم که مزدوران بیگانه برای رسیدن به اهداف شومشان بسیاری ازفرزندان ایران را فریب دادند، ازخمینی پشتیبانی کردند، که نظام پادشاهی ایران را سرنگون کند و کشور را به آنان بسپارد، که نشد. بفرمان خمینی انیرانی، کینه توزوفریبکارپس ازکشتار سران سیاسی و نظامی، همه معترضین و منقدین رادستگیر، زندانی و سپس کشتند. رژیم قتل و غارت، خون و جنون، مردم ایران را هم با وعده های دروغین فریب داد وبا سرکوبهای خونین پس راند. اکنون ملت ایران با قلبهائی شکسته ولیکن آکنده از مهرو دوستی همه فرزندان خطاکارش را بخشیده ودرپی نجات ایران و براندازی رژیم اهریمنی اسلامی میباشد. دوستان کشورایران تنها به یک گروه سیاسی اعم ازپادشاهی خواهان، جمهوری خواهان، سوسیالیست ها، سوسیال دمکرات ها و کمونیست ها تعلق ندارد. ایران میهن همه ایرانیان و خانه همه ما میباشد که 44 سال است جنایتکارانی آنرا بنام مستضعفین اشغال کردند، هرچه داشت دزدیدند و بغارت بردند. اکنون آزادی و نجات ایران با سرنگونی رژیم اهریمنان جنایتکارگره خورده ونیازمند بکاربردن فرهنگ پندار نیک، گفتارنیک، کردار نیک وعزم واراده جهت همبستگی ملی میباشد. گروه گرائی، شورا سازی، پریدن ازاین گروه به آن گروه، ترور شخصیت ها، تخریب احزاب و سازمانهای مبارزمیباید پایان یابد. فرصت جویانی که در گذشته از رژیم ومؤسسش خمینی حمایت نموده یا همکاری کردند، امروزبه سهم خواهی برخاسته اند وبازهم عوام فریبی میکنند. اکنون که رژیم قتل و غارت و مکر و جنون بشدت ضربه پذیرشده، آزادی و نجات ایران نزدیک است. امیدواریم که با مرگ جنایتکار بزرگ علی خامنه ای، مردم ایران در یک جنبش میلیونی برای براندازی رژیم ننگین واهریمنی جمهوری اسلامی اشغالگران ویرانگر ایران برخیزند وآنها را به زباله دان تاریخ بریزند.
  دوسال پیش شاهزاده رضا پهلوی، آزادیخواهی دمکرات منش، با گذشته ای شفاف وبدون خدشه، پیمان نوین را با این واژه ها پیشنهاد کرد: من به همه نیروهای سیاسی دمکراسی خواه، فارغ از گذشته و گرایش سیاسی ‌شان دست یاری دراز می‌کنم و می‌خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و خود بزرگ بینی و برتری جویی، روی یک هدف متمرکز شوند: نجات ایران. درشکل دادن به یک شبکه بزرگ اعتراض، شرط موفقیت ما در تحمل آرا و عقاید یکدیگر است.
  در13 خرداد امسال شاهراده در ویدیودی چنین گفت: از همه افراد در گروه‌های مرجع و مورد اعتماد در جامعه ایرانیان خارج از کشور دعوت میکنم که‌ فارغ از باوریکه دارید برای نجات ایران به صحنه بیائید اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست.
  هم میهنان عزیز برای پشتیبانی از مبارزان درونمرز و اثر گذاری در سیاست جهانی، ما نیازمند یک نیروی سیاسی کلان، دانا و استواریم. شاهزاده رضا پهلوی پیشگامی را پذیرفته است. اکنون زمان انتخاب وتلاش است. اگر شما فرد با اعتباردیگری را میشناسید که درایران و جهان شناخته شده، چند زبانه، با گذشته ای شفاف وپاکیزه، خواهان حاکمیت پارلمانی مردم بدون دخالت دین و مذهب درایران میباشد. اعلام بفرمایید که با او پیمان ببندیم. اما آنانیکه داوش رهبری اپوزیسیون دارند، با تجزیه طلبان خیانتکارائتلاف نموده اند، ، شورا سازی کرده ودولت آینده ایران را بدون مردم ایران تعیین میکنند، فرصت خواهانی هستند که باید فراموش شوند.
  پاینده ایران و ایرانیان
  دکتر بهرام آبار، آدینه 16.09.2022
  حزب سکولاردمکرات ایران