با درود به دوستان و هم پیمانان عزیز. ما همه باهم نگران ایران و ایرانیانیم. خامنه ای خائن ایران را برای ایرانیان به دوزخی ترسناک مبدل کرده تا با هوادارانش به ویرانگری، دزدی و چپاول ادامه بدهد. دوستان اکثر ما برونمرزیان چهار دهه با عنوان کنشگرسیاسی درسوک گذشته ها تلاش نمودیم اما آینده را فراموش کردیم. بسی زمان پربها را هزینه داوری گذشته ها نمودیم وبا برخورد های تند شکاف اپوزیسیون را ژرفتر نمودیم. درمبارزه با اهریمنان حاکم برایران پراکنده کارکردیم وهزینه بسیاردادیم، ولی کاررژیم را به پایان نبردیم. بله آگاهی رسانی کردیم اما رژیم برکنار نشد وسازمان اطلاعاتش بما پوزخند زد و پراکنده تر مان کرد.

  دوستان اندیشه درباره رخدادها و رویدادهای گذشته وداوری درباره آنها که درذهنهای ما مدام مرور می‌شود زندگی‌ ما را تحت شعاع گیرفته، موجب پریشانی و ناآرامی روانی شذه. همچنین نیرو وانرژی که برای آینده سازی بایسته هست هزینه داوری ها شده و آنجه که میتوانست به کامروائی برسد، شادی و پایگیری تولید کند، هدر رفته است. نیرو وانرژی محدودما هرگز نباید برای بحث وجدل های بیهوده ویافتن آنانیکه پیش از توطعه 57 لغزش و کوتاهی کرده اند و یا چه ها باید میکردند هزینه شود. آموختن از تجربه ها تلخ ودوری ازآنها، با توجه به برنامه های شفاف میباید دست بکارساختار آینده‌ای روشن بدون اشتباهات و زهرگذشته پرداخت.
  دراندیشه ناکامیها واشتباهات گذشته روح و روان را بی سر وسامان کردن، به بی‌تفاوتی گرویدن، بویژه دردرونمرز، موجب تباه شدن ایران است. بی‌تفاوتی وافسردگی سکون ایجاد میکند و از جهتی برای آرام گرفتن و فراموش کردن ناکامیها و سرخوردگی ها گرایش به مواد مخدر و وداروهای آرام بخش و روان گردان شدت مییابد و درامتداد آن شتاب تباهی بیشتر و زندگی دردناکترمیگردد. خلاصه میکنم: آماج ما نخست اتحاد برای براندازی رژیم فرقه تبهکارانه، سپس ایجاد امنیت و پاکسازی ایران از کثافات آنها، بعد تلاش جهت رسیدن به یک زندگی آرام وشایسته برای ملت ایران میباشد.

  اکنون میدانیم که زمینه سازی وساخت و پاخت توطعه 57 برای آوردن خمینی به ایران که عوام به آن انقلاب میگویند پتیاره ای زشت وناگواربود که ایران را ویران و ایرانیان را به فلاکت و سیهروزی برد. برای برون رفتن از این کلان دشواریها و سیه روزی، بسیاری مبارزین جدا جدا و گروه گروه مبارزه کردند وهزینه دادند، ولیکن کاری از پیش نبردند. چراکه اهریمنان حاکم و بی وجدان با زر و زور و داغ و درفش، با قتل، غارت، فساد و سرکوب نیرومندتر بودند. سرنگونی این اهریمنان نیازمند نیروئی کلان وهمبسته ازگروه های برانداز درونمرز و برونمرزمیباشد. اما گروه سازانی بیخرد هنوز دست بکارند. آنها باید بدانند، که این روش زشت پشتیبانی از حکومت اهریمنان و دمیدن به آتش آنها است.

  دوستان حدود دو سال پیش در28 سپتامبر 2020 پیام ویدیوئی از شاهزاده رضا پهلوی انتشار یافت. پیام شاهزاده، پیشنهاد پیمانی نوین برای همبستگی نیروها وپاسخی به پیام‌های دل نگرانان آینده ایران بود. درپیروی ازپیمان نوین شاهزاده، انجمن هواداران پیمان نوین را درپشتیبانی از مردم مبارزدرونمرزو برای نجات ایران تشکیل دادیم. نخستین بیانیه را با دستینه ای بیش از 150 تن منتشر نمودیم. دو سمپوزیوم در راستای همبستگی و اتحاد برای نجات ایران را با بیش از85 شرکت کننده انجام دادیم. ناگهان فراکسیون هائی در انجمن به گروه سازی پرداخته بعوض کوشش برای جذب نیروهای بیشتری و گسترش انجمن هواداران پیمان نوین هواداران را پراکنده کردند وادامه کارانجمن به یک سوم محدود شد.

  شاهزاده رضا پهلوی روز13 خرداد امسال همزمان با سالمرگ خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ویرانگران ایران، دگرباردرپیامی؛ ملت ایران رااپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی خواند و خواستار ایجاد ساز و کاری هماهنگ‌کننده برای مدیریت جنبش‌ های اعتراضی و اعتصابات در ایران شد. شاهزاده رضا پهلوی با گذشته ای پاک وشفاف، رفتاری بزرگ منشانه، اندیشه‌ های ملی‌گرایانه وروش دمکراتیک ، محوری محکم و نیرومند برای براندازی رژیم اشغالگران ویرانگر ایران و فاشیست های مذهبیست. او درهمین راستا برکارهائی تاکید نموده که ایرانیان برونمرز بشرح زیر میتوانند و میباید انجام‌ دهند:

  ۱- در شبکه‌های اجتماعی صدای ملت ایران را به زبان‌های دیگر بازتاب داده، تصاویر و ویدئوهای اعتراضات را به زبان کشور محل اقامت زير نویسی کرده و به اشتراک بگذارند.
  2- به‌ رسانه‌ها و همینطور مقامات کشور محل زندگی‌ خود از اعضای دولت تا قانون‌گذاران با ایمیل و تلفن ازخواست ملت ایران برای رسیدن به آزادی و
  دموکراسی آگاه شان کنید. از آنها بخواهید که‌ از اعتراضات مردمی در ایران پشتیبانی کنند.
  ۳- با رعایت قانون و احترام و به شیوه های مستند و مبنی بر حقیقت عوامل و مدافعان رژیم در خارج از کشور را رسوا کنید واجازه ندهید روایت‌های دروغ مدافعان رژیم به روایت غالب در بارۀ ایران تبدیل شود.
  4- در حد توانتان از معترضان و زندانیان سیاسی و خانواده‌های جان باختگان اعتراضات پشتیبانی مالی کنید. حتا یک مبلغ کم می‌تواند در زندگی آنها اثر بزرگی‌ داشته باشد.
  5- امروز خانواده‌ای در ایران نیست که جمهوری اسلامی عزيزی را از آنها نگرفته باشد. غم و درد از دست دادن عزیزان جانکاه است. در همین ارتباط از حقوق‌دانان و مددکاران اجتماعی میخوام که به خانواده‌های جان باختگان و زندانیان سیاسی یاری برسانند
  6- در همبستگی با اعتراضات ملت ایران تجمعات اعتراضی و برنامه‌هائی را بر پا کنید. به‌ويژه از شما هنرمندمان ميخواهم که‌ هنرتان صدای ملت ایران و در تشکیل این اجتماعات نقش ایفا کنید.
  7- از همه افراد در گروه‌های مرجع و مورد اعتماد در جامعه ایرانیان خارج از کشور نیز دعوت میکنم که‌ فارغ از باوریکه دارید برای نجات ایران به صحنه بیائید. اتحاد امروز ما ضامن آزادی فردای ماست.
  دوستان شاهزاده دضا پهلوی برای ایرانیان، نماد حاکمیت مردمی، عدم خشونت ونفی انتقامگیریست. مردم ستم کشیده ایران بعد از برکناری جمهوری اسلامی، نیازمند امنیت و آرامشند. با بودن شاهزاده رضا پهلوی درراس کارها، بسترسازی های لازم، به جامعه ایران‌ نیرو و انرژی خواهد داد که برای دوباره سازی کشور و آینده ای روشن برای نسل های بعدی آماده شود.
  مردم ایران تا کنون برای پیشگامی مبارزات و تظاهرات وبرکناری رژیم اسلامی‌ به شخص دیگری واسپاری نکردند و نام دیگری نبردند. هیچ فرد دیگری نتوانسته اینگونه یگانگی، پایبندی و دلگرمی ایرانیان درونمرز و برونمرز را بدست آورد. شاهزاده رضا پهلوی یک نماد همبستگی و درعینحال سرمایه ملی ما ایرانیانند.
  شاهزاده رضا پهلوی نوید برچیدن موجودیت و کلیت نظام فاسد دیکتاتوری کنونی را که ساختار آن تنها مشکل آفرین بوده را بما میدهد. در این باره پیشنهادهای ایشان برای “نجات ایران” را میباید بکار ببندیم.
  برای نجات وآزادی ایران، اپوزیسیون برونمرز رژیم اسلامی ویرانگران میباید با پایان دادن به خودمحوری ها، متحد وهمبسته نیروئی قدرتمند در پشتیبانی ازمردم ایران برخیزد. بهر حال تاریخ در مورد ما دادوری خواهد کرد که آیا توانستیم با اتحاد، خرد گروهی و ازخود گذشتن برای نجات و دگرگونی کشورمان تلاش کنیم یا با خود بزرگ بینی و خود پرستی، آینده تاریکی برای ایران رقم زدیم.

  پاینده ایران