حزب سکولار دمکرات ایران

سران حکومت ندانم کار وبی ارزش اسلامی، جنایتکارانی حرفه ای، با ایجاد فضائی آلوده به ترس، وحشت وکشتار, زندان شکنجه وتجاوز, سعی دربریدن صدای مردم و ایجاد بیتفاوتی هستند.آنها با بی خردی وخودکامگی بجای تولید و توسعه اقتصادی و تامین رفاه مردم به دزدی، چپاول ذخائر ونابودی منابع ملی ادامه میدهند. دراین فاجعه بی انتها هر روز تبهکاری دیگری برملا میشود.
پوتین دیکتاتور روسیه با سوء استفاده ازموقعیت ضعیف رژیم آخوندهای ویرانگرواشغالگران ایران، با خامنه ای خائن قرارمدارهای پنهانی بسته است، بویژه درمورد موروثی شدن دیکتاتوری درایران و پشتیبانی از دزد معروف مجتبی خامنه ای که برای حفظ و ادامه حاکمیت ملا ها، همه ایران را در اختیارخود گرفته است. حکومت جنایتکار، خائن وایران ستیزفقاهتی با تاراج سرمایه‌های ملی و بذل و بخشش آنها به بیگانگان رکورد سلاطین قاجارراشکسته است. آنها با قراردادهای ترکمانچائی پنهانی، کلیت و موجودیت ایران را به بیگانگان، بویژه روسیه پوتین بخشیده وبه مستعمره روسیه پوتین تبدیل کرده اند. آنچه که استالین نتوانست به آن برسد، رژیم خانن آخوندی دو دستی به پوتین پیشکش کرده است. این فاجعه بی انتها تا براندازی رژیم ادامه دارد وهر روزاز این رژیم تبهکاری دیگری فاش میشود. سیاست اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌های 1970 و 1980 نسبتاً باثبات و قابل پیش ‌بینی بود. روسیه پوتین بسیار بی‌ثبات، بی توجه به قوانین بینالمللی ودر سپهرآینده ای مبهم قرار دارد. زیرا یک فرد بدون توجه به خواسته های مردم، احزاب و دستگاه دولتی مستبدانه تصمیم گیری میکند وآنرا به اجرا میگذارد. اشغال نظامی شبه جزیره کریم و حمله به اوکراین، نمونه هائی ازخود محوری پوتین و دولت او میباشد. بیشرمانه میگویند؛ اوکراین نباید به این شکل وجود داشته باشد زیرا از نظر تاریخی جزءروسیه است، این ایده نشانگر باور او به ناسیونالیسم و امپریالیسم روسی میباشد. سیاست هسته‌ای روسیه دردست اویا گروه کوچکیست که بزرگترین انگاری درخطا کاری را دارد. از جهتی پوتین و مشاورانش نیروی اندیشه دنیای غرب را درک نمی کنند و به تئوری های توطئه و اینکه کمپین بدخواهانه علیه روسیه سازماندهی میشود باوردارند. آنها نمی فهمند که باید به انتقاد و خواسته روزنامه ها، مردم و هنرمندان واکنش نشان بدهند. نسل جوان روسیه با پوتین دیکتاتورخودکامه که با آزادی بیان، آزادی رسانه ها و آزادی انتخابات مخالف است مبارزه میکنند. اما تنها گزینش وموثرترین کار آنها همان تظاهراتی میباشد که شدیدا سرکوب میشود. این همان سیاست میباشد که خامنه ای خائن هم در ایران بکار میبندد و از اربابش پوتین پیروی میکند. در مورد برجام هم روسیه خود را ارباب سرنوشت رژیم خامنه ای میداند وآنرا به منافع خود گره زده است. با وجود انتقادها و نگرانی‌ها از افزایش همکاری‌ نظامی تهران و مسکو، روسیه چند روز پیش ماهواره ای بنام خیام را که خود ساخته بود از پایگاه فضایی بایکونور قزاقستان به فضا پرتاب کرد. در حالی که اخیرا پرتاب موشک ماهواره‌ بر ذوالجناح به فضا، حتی نیمی از مسیر تعیین شده را نتوانست طی کند وبا ماهواره رژیم سقوط کرد. رسانه های رژیم آخوندی بدروغ نوشتند که ماهواره روسی ساخت رژیم ملائی بوده، اما سفیرروسیه درتهران آنرا تکذیب کرد. نشریه تلگراف، چاپ بریتانیا، هم گزارش داد روسیه قصد داره از ماهواره خیام برای جاسوسی از ارتش اوکراین استفاده کند. خامنه‌ای خائن از حمله روسیه به اوکراین همواره پشتیبانی کرده و عملا موضع رسمی رژیم اسلامی را در برابرجنگ اوکراین او تعیین می‌کند. این نگرانی در افکار عمومی ایرانیان بازتاب پیدا کرده که ایران به کشوری تحت سلطه روسیه تبدیل شده. تجربه وسابقه تاریخی روابط روسیه با ایران، در کنار بریتانیا با بدبینی عمیقی همراه است ودر طی زمان ایران از هر دوآنها زیانهای شدیدی دریافت نموده است.
مردم ایران خواستار برکناری و نابودی کلیت و موجودیت حکومت جنایتکار استبدادی آخوندی هستند که برای بقائش برای هرگونه خیانتی آماده است. مردم ایران هرگونه قرارداد با این رژیم فاسد را بی اعتبارمیدانند. تشکیلات این نظام ازبالا به پائین اعم از رهبر، رئیس جمهور، دولت و مجلس اسلامی، هرگز برگزیده و نماینده ملت ایران نبوده و نییستند، بنابراین هر سندی که دستینه بشه، از نظر ملت ایران بی ارزش و بی اعتباراست. با برکناری این حکومت فاسد وتشکیل حکومتی سکولار دمکرات منتخب ملت ایران، سرزمین هائی که به بیگانگان هدیه شده، یا توسط آنان غصب شده باز پس گرفته خواهد شد. گرچه مردم مبارز داخل ایران شدیدا سرکوب میشوند و نمیتوانند پیوسته و همبسته باهم به حکومت فشاربیارورند، اما بزودی با پیوند اعتصابها عرصه بر رژیم تنگ خواهد شد. ما برونمرزیان که سرکوب نمیشویم، در امنیت و آزادی هستیم، همگی خواهان براندازی رژیمیم چرا اینچنین پراکنده و ازهم دوری میکنیم؟ چرا از هم میگریزیم؟ چرا با پیمان نوین و سخنان 13 خرداد شاهزاده رضا پهلوی در کنار هم برای آزادی و نجات ایران نمیکوشیم؟ چرا نمیتوانیم با انتخاب چند نماینده بعنوان یک اپوزیسیون نیرومند با دولت ها و سازمان ملل و پارلمان اروپا بعنوان جایگزین و آلترناتیوجمهوری اسلامی گفتگو کنیم و پشتیبانی آنهارا داشته باشیم؟ چرا؟
پاینده ایران و جاویدان ملت ایران
Dr. B. Abar
20.08.2022