شاهزاده رضا پهلوی روز ۱۳ خرداد همزمان با سالمرگ خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ویرانگران ایران، در پیامی گفت اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی، ملت ایران است و خواستار ایجاد ساز و کاری هماهنگ‌کننده برای مدیریت جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات در ایران شد.

شاهزاده رضا پهلوی با گذشته ای پاک وشفاف، با گفتار، رفتار، دانش، روش دمکراتیک وایده‌ های ملی‌گرایانه اش، محوری محکم و نیرومند برای گذاراز رژیم اشغالگران ویرانگر ایران و فاشیست های مذهبیست.

مردم ایران تا کنون، به شخص دیگری برای پیشگامی مبارزات و تظاهرات برکناری رژیم اسلامی‌ اعتماد نکردند ونام او را نبردند. هیچ فرد دیگری نتوانسته اعتماد ایرانیان درونمرز و برونمرز را اینگونه بدست بیارورد.  

شاهزاده برای ایرانیان، نماد حاکمیت مردمی، عدم خشونت ونفی انتقامگیریست. مردم ستم کشیده ایران بعدازبرکناری جمهوری اسلامی، نیازمند امنیت وآرامشند. با بودن شاهزاده رضا پهلوی درراس کارها درایران و بسترسازی های لازم، به جامعه ایران‌ نیرو و انرژی خواهد داد که برای دوباره سازی کشور و آینده ای روشن  ‌ برای نسل های بعدی مهیا کند.

شاهزاده رضا پهلوی مهمترین وظیفه خود و نیروهای سیاسی ایران پرست را بازپس گرفتن ایرانزمین و آزادی ایرانیان ازاسارت و اشغال آخوند های فاسد میداند.

شاهزاده رضا پهلوی به نیروهای سیاسی دمکراسی خواه، فارغ از گذشته وگرایش سیاسی آنها دست یاری دراز کرده و کنار گذاشتن اختلاف ها، خودبزرگ بینی و برتری جوئی ها، برای رسیدن بیک هدف “نجات ایران” را خواستارشده اند.

شاهزاده رضا پهلوی بوضوح نشان دادند که یک نماد و در عینحال  سرمایه ملی ما ایرانیانند.  پیشنهادهای ایشان برای “نجات ایران” داری نکات بسیار مهمیست ، که  بهره گیری از آن می تواند یاریگر همبستگی اپوزیسیون رژیم اسلامی و ایجاد نیروئی قدرتمند ازآنان بشود. شاهزاده رضا پهلوی نوید برچیدن موجودیت و کلیت نظام فاسد دیکتاتوری کنونی را که ساختار آن تنها مشکل آفرین بوده را میدهد.

شاهزاده رضا پهلوی تثبیت حاکمیت پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب رو تایید و تاکید میکند. در چند سال گذشته فاصله اعتراضات مردمی در ایران ماه به ماه کمتر شده و به‌ویژه در ماه‌های گذشته هر روز درهرنقطه‌ای تجمع و اعتراض مردم،‌ از راننده اتوبوس و کارگر تا معلم و مشتریان فروشگاه‌ها نشانگر سقوط رژیم اسلامیست. یک روز پس از سخنرانی اخیرشاهزاده رضا پهلوی، خائن بزرگ علی خامنه‌ای دروغگو درباره بازگشت خانواده پهلوی به ایران هشدار داد و تبعیت از سیاست و سبک زندگی غربی وبازگشت به حکومت پهلوی را «ارتجاع» خواند. یک مرتجع مذهبی واپسگرا، زندگی مدرن درامنیت، رفاه و آزادی را ارتجاع مینامد وبرای بقا خودش عوامفریبی میکند. این دزد بزرگ خیانتکارو دروغگو، رهبری خودشرا بر فرقه مرتجعین هوادارش بوضوح نشان داد. محارم او مانند طائب، قالیباف وصد ها تن دیگرنمودارونماد دزدی، خیانت و دشمنی با مردم ایرانند. دشمنان و مخالفین شاهزاده رضا پهلوی را باید به چند گروه تقسیم کرد. نخست آنانیکه منافع اقتصادی با رژیم دارند. دوم آنانیکه بعنوان اصلاح طلب های جمهوریخواه خواهان پست و مقام و در انتظار کسب قدرتند. سوم کمونیست ها و توده ایها. چهارم مجاهدین باصطلاح خلق که رژیمی شبیه جمهوری اسلامی را خواستارند. پنجم، تجزیه طلب ها که خواستارپاره پاره کردن ایرانند. 

حزب سکولار دمکرات ایران با پشتیبانی رسا از سخنان نیرو بخش 13 خرداد شاهزاده رضا پهلوی، برای نجات و آزادی ایران، درراه رسیدن به این مهم فدا کارانه تلاش و کوشش خواهد نمود.

پاینده ایران و جاویدان ملت بزرگ ایران

حزب سکولار دمکرات ایران