حزب سکولار دمکرات ایران

بیش از150  سال مبارزه مردم ایران برای آزادی، حاکمیت مردمی (دمکراسی) و جهت رهائی ازاستبداد مذهبی، زن ستیزی، خرافات و تبعیض ها با انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی آن در خاور میانه بینظیر بود. اما درآن زمان مرتجعین شیعه کماکان با جلوگیری از برطرف شدن تبعیض ها، مانع شکوفائی آزادی، بویژه آزادی زنان و ستیزش با آنان شدند. 15

سال خود محوری، خودکامگی و خیانت و وطن فروشی، خرافیگری آخوند ها، ظلم، تعدی و تبعیض حکام دست نشانده، همراه با تشتت و گسستگی، رواج ملوک الطوایفی و خانخانی چنان هرج ومرجی در ایران ایجاد کرده بود که کشور در شرف تجزیه قرار داشت. درآن دوران سراسر پریشانی، ناامیدی و درماندگی، فردی بقدرت رسید که نه فقط ایران را از اضمحلال و تجزیه و نابودی نجات داد بلکه در کوته زمان با حفظ تمامیت ارضی، ایرانرا به امنیت، آزادی وآبادی رسانید. او فردی خودساخته وطنپرست، نه تربیت شده فرنگ بود و نه بازیچه ودست نشانده فرنگیان. اوبرای احیای ایران، کشوریکه مردمش ۱۴ قرن درقبضه خرافات مذهبی، به تعدی، حقارت و سرافکنده زیستن خو گرفته بودند، شان واعتماد بنفس را از دست داده و به بی حق و حقوقی و موالیگری عادت کرده بودند، مشکل فراوان درپیش داشت. او تنها راه رهایی رادرآموزش و پرورش فرزندان این سرزمین، خرد گرائی ودوری از خرافات و مهملات میدید. رضا شاه کبیر به فراست دریافته بود که تا وقتی بانوان و مادران، نیمی از مردم ایران درحاشیه اجتماع در بردگی و اسارت باشند، پرورش کودکان و جوانان ایرانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و توسعه و سازندگی، نوآوری و پیشرفت اجتماعی ممکن نخواهد بود. رضا شاه پهلوی، درهفده دی 1314 به خواسته بسیاری زنان ایرانی برای رهائی از حجاب یا بندهای بردگی و اسارت از سر و سیمای آنان گام لازم را برداشت و با احترام به درخواست زنان ایران از آنها در برداشتن حجاب پشتیبانی کرد. در واقع، این امرتحقق یکی از آرزوهای جنبش مشروطیت برای رهائی زنان ایران از اسارت مناسبات قرون وسطائی اسلامی و دستیابی به نوآوری و توسعه ملی پس ازسالها مبارزه، ساختارسیاسی واجتماعی جامعه ایران را بکلی دگرگون کرد و راهگشای تحولات پر اهمیتی برای بانوان ومادران ایرانی شد.

حزب سکولاردمکرات ایران این روزفرخنده را به بانوان ایرانی شادباش میگوید.

پاینده ایران

دکتر بهرام آبار، 16 دیماه 1400 برابر با 6 ژانویه 2022