7 آبانماه روز کورش بزرگ فرمانروای نیرومند ایرانی، پادشاه دادگستر، شاه شاهان و پشتیبان ستمدیدگان جهان و نخستین گوینده حقوق بشر، برابری انسانها وبازدارنده برده داریست.
2550سال پیش کوروش بزرگ، ششمین پادشاه هخامنشی درمهر ماه بدون خونریزی وارد بابل شد وهمه بردگانی را که در سخت ترین شرایط آن زمان کاراجباری میکردند، از جمله یهودی هائی که توسط پادشاه بابل پس از فتح اورشلیم اسیرو برده شده بودند آزاد کرد. در ۷ آبان روز تاجگذاری، کورش دستور ‌داد نحوه ورود او به بابل، اعلام حقوق بشر، برابری مردم, حق انتخاب و انجام بایدهای دینی، تجاوز نکردن به جان و مال وحیثیت مردم، به خط میخی بر روی استوانه های سفالی ثبت شده و به سایر کشور‌های جهان فرستاده شود. بسیاری از مورخان نه تنها او را یک فرمانروای قدرتمند، بلکه یک پا دشاه دادگستر معرفی کرده اند.
هزارسال پیشترازحمله اعراب کورش بزرگ به ایرانیان راه ورسم زیستن در سازش، آسودگی، آرامش و دوستی را آموخت و آنرا با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در هم آمیخت، که صد ها سال ایرانیان را کامیاب نمود.

اکنون جشن بزرگداشت کورش یکی از جشن های ارزشمند همانند جشن نوروز نماد همبستگی ما ایرانیان برای مبارزه با اشغالگران جنایتکار اسلامی و نشانگر تنفر ما از آنان میباشد. از اینرو رژیم اشغالگربشدت از این دو جشن میترسد وبا ترفند های گوناگون در سست کردنشان میکوشد. رژیم از شدت ترس، امسال مانند هرسال تمام راه‌های ورودی به پاسارگاد و تخت جمشید را بست. ولیکن هرجای جای ایران یاد بود کورش بزرگ است و این نماد بارز فرهنگ وهمبستگی، ما را در نبرد با انیرانیان بی فرهنگ پیروز خواهد کرد. اکنون که رژیم با بیچارگی شدیدی دستبگریبان است و از نظر اقتصادی و سیاسی در ورشگستگی فرو رفته، بهترین زمان برای سرنگون کردنش است. پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی راه کارسرنگونی را به روشنی مشخص کرده. نخستین گام، اتحاد و همبستگی همه نیروهای برانداز میباشد که میباید انجام شود، تا برای نجات ایران آنچه که تاکنون نشده بشود. در این راه همه باید تلاش کنیم. عزیزان مبارز، فداکار و شجاع، که برای نجات و آزادی ایران در تلاشند، بخوبی میدانند که براندازی کلیت و موجودیت رژیم فاسد اشغالگران ایران تنها گزینه برای نجات وآزادی ایران است و راه دیگری جز همبستگی همه نیروها و دوری از خود محوری ها، خود بزرگ بینی و برتری جویی ها، برای نجات ایران وجود ندارد. هَمکُنشی، فروتنی، بردباری و عدم واداشتن دیگران به پذیرفتن موازی سازیها وگروهبندیهای نو، از پراکندگی و سست نمودن پایه های مبارزه پیشگیری خواهد کرد.

پاینده ایران

دکتر بهرام آبار 31 اکتبر 2021