حقوق بشرمیباید فرای قوانین هر کشور و حکومتی قراربگیرد. شان و مقام آنسانها نباید به هیچ وجه خدشه دار شود. انسانها آزاد، زاده میشوند و بدون هرگونه تمایزی دارای حق وحقوقی یکسانند.

تمام ملت های جهان در قرن بیست و یکم، دارای شایستگی احراز حاکمیت مردمی و حقوق انسانی برابرمیباشند، نهادهای بین المللی این واقعیت را تایید میکنند. سازمان ملل متحد با حمایت کامل ازمنشور جهانی حقوق بشر میباید با محکوم کردن و تنبیه حکومت هائیکه به طورعلنی حقوق بشر را نقض میکنند آنها را موظف به بکاربردن این منشور بنمایند.

پس ازپایان جنگ جهانی دوم (1945)، بهنگام تدوین منشورسازمان ملل ‌متحد، نمایندگان کشورهای آزادیخواه جهان آزادی‌های اجتماعی سیاسی وحقوق بشررا هم مورد توجه قراردادند.  در این زمینه کارگروهی از پژوهشگران در ژانویه‌ سال ۱۹۴۷ میلادی پس از بررسی قوانین اساسی کشورهای عضوو بسیاری بحث و گفتگو لایحه‌ای درزمینه حقوق بشر به مجمع عمومی ملل ‌متحد فرستادند. آن لایحه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی (۱۹ آذر ۱۳۲۷) بتصویب رسید. سازمان ملل متحد این حقوق را برای همه‌ی ملت‌ها قابل اجرا اعلام کرد وآین روز، روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد.

  اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 بیانیه میباشد، که حاوی دیدگاه های اساسی در مورد تساوی حقوق انسانی بدون هرگونه تمایزی؛ مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقیدتی، زادگاه، ملیت و صفات دیگری میباشد. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که منشور بین‌المللی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت خودبخود به حقوق بین الملل تبدیل شد. بسیاری از پژوهشگران مفاد این اعلامیه پذیرفته شده به صورت گسترده را از نظر حقوق بین المللی معتبردانسته وبرای سنجش رفتار کشورها به کار میگیرند.

در واقع کشورهای امضاء کننده این اعلامیه، خود را موظف به اجراء آن نموده و برای بهتر زیستن شهروندانشان قوانین اساسی کشورشان را با این اعلامیه منطبق کرده به آنها عمل میکنند.

 برخی کشورهای جهان حقوق بشر شهروندان خود رامحدود کرده و نقض میکنند. گرچه بسیاری ازآن کشورها امضاء کننده این اعلامیه اند توجهی به آن ندارند. بویژه جمهوری اسلامی که همه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشررا بارها تائید کرده است، با وقاحت آنرا قویا نقض میکند.

رژیم آخوندی اشغالگرایران، حکومتی خودکامه ومستبدیست که خمینی فتنه گر آنرا با نیروی پاسداران و بسیجی های گوش بفرمان وخشونت گرا برمردم ایران تحمیل کرد.

آنگاه آخوند بی بصیرت و جنایتکار بعنوان ولی فقیه مالک کشور ایران وقیم تمام ایرانیان، فرمانهای مردم ستیز ش را بمورد اجراء گذارد. هرگونه اعتراض یا انتقادیرا در گلوی مردم خفه کرد.

رژیم 42 سال است که به شدت به نقض حقوق بشر شهروندان پرداخته، زندان، شکنجه و اعدام را برای ایجاد وحشت در میان آنان اعمال میکند. در رژیم ملائی، فعالان حقوق بشر به طورمنظم مورد آزار و اذیت، دستگیری و ارعاب قرار می گیرند. دستگیری های خودسرانه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان منقد، دانشجویان و پیروان مذاهب دیگر، در زندان ها شکنجه و تجاوز به آنها کاری عادی است.

این رژیم ملائی فاسد، با نقض آزادی های اجتماعی وشخصی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی ابرازاندیشه و حق تشکیل اجتماعات،  آزادی مذهب و عقیده را ممنوع و مسدود کرده. با قوانین حقوقی حکومت اسلامی وشریعت، برابری حقوق زنان با مردان را نمیپذیرد. در قوانین حکومت اسلامی، حقوقی برای زنان مستقل منظوروارائه نشده. برعکس: یک زن در طول عمر خود باید گوش بفرمان سرپرست یا ولی خود باشد واز اوبرای هر کاری پروانه بگیرد. سرپرست یا ولی هرزنی پدر یا برادر و پس ازازدواج همسرش میباشد.

رهبرملاها؛ علی خامنه ای دیکتاتورنظام، همه رشته ها را در دست خود دارد، هرچه او بگوید قانون است و اوست سر منشاء فساد و نغض حقوق شهروندی ایرانیان.

این رژیم پست و شروربا ترورو گروگان‌ گیری به ‌قدرت رسیده و با همین روش در قدرت باقی مانده است. بجز حفظ خود برای هیچ چیز ارزش قائل نیست و برای ماندگاری به هرگونه جنایت و خیانتی دست میزند.

برای خاتمه دادن به تبهکاری، جنایت، خیانت و نقض حقوق بشر این اشغالگران ایران زمینه آماده شده است. پیمان نوین برای ایجاد همگامی و همکاری پیوسته میان همه نیروهای خواهان حاکمیت مردمی در درونمرز و برونمرزاست پایان پراکندگی، ناسازگاری وازهم گریزی ها میباشد.

تشکیل انجمنی از منتخبان وبرگزیدگان گروهای فعال و شناخته درونمرز و برونمرز برای تعیین جایگزینی کوشا و آلترناتوی نیرومند میباید مورد حمایت همگان قرار گیرد، باطلاع سازمان ملل، پارلمان اروپا و دولتهای قدرتمند جهان رسیده وبه ثبت جهانی برسد.

از تمام دولتهائیکه پولهای ملت ایران را بلوکه و انبار کرده اند باید خواست؛ آنها را در اختیار جایگزین حکومت اشغالگر قرار داده برای بهبود وضع معیشتی مردم ایران استفاده بشود.

رژیمیکه مردم ایران را به اسارت گرفته، به دنیا تروریست میفرستد و در منطقه آشوب میکند، خطری برای صلح جهانی و فرهنگ همزیستی دوستانه میباشد که باید برکنارشود.

همان‌طور که همه ستمگران در زباله‌ دان تاریخ قرار می‌گیرند، این رژیم تروریست های پند و خرد ناپذیر که ایران را اشغال کرده‌اند هم، بزودی به ‌همین سرنوشت دچار خواهند شد.

پاینده ایران و جاویدان مردم ایران

دکتر بهرام آبار، نهم دسامبر 2020 ( 19 آذر 1399)