شادباش هشتم ماه مارس، روز زن

هشتم ماه مارس بمناسبت پیروزی زنان در مبارزه برای برابری حقوقشان با مردان، روز جهانی زن نامیده شده است. حزب سکولار دمکرات ایران این روز را به همه بانوان جهان بویژه بانوان ایران شادباش میگوید.

درایران مسئله تبعیض بر بانوان و زن ستیزی مذهبی درکانون مسئله آزادی ودمکراسی قراردارد ومبارزه با آن از۱۵۰ پیش آغاز شد و با انقلاب مشروطیت شدت گرفت. مرتجعین شیعه هر زمان مانع برطرف شدن تبعیض وزن ستیزی بودند وهنوز هم هستند، با مغلطه کاری از مقام والای زن در اسلام لاف میزنند ولیکن مردان را قیم زنان میدانند وحقوق زنان را باندازه نیمی از حقوق مردان میدانند.

رضا شاه پهلوی، درهفده دی ۱۳۱۴ به خواسته بسیاری زنان ایرانی برای رهانی از حجاب یا بندهای بردگی واسارت، به درخواست زنان ایران آنان را دربرداشتن حجاب پشتیبانی کرد.

در17 دیماه 1314 زنان ودختران ایرانی به قسمتی از آزادیهای انسانی خود دست یافتند وازیوغ قید وبندها وستیزش مذهبی رهائی گرفته، ازاسارت مناسبات قرون وسطائی، قدم به عرصه های نوين اجتماعی و فرهنگی گذاشتند. زنان ودختران درجامعه سنتی (اسلامی) ایران ازدیرباز مداما مورد تبعيض های خشونت بارقرارمیگرفتند. برابری حقوق زن و مرد ارتداد محسوب میشد و حجاب زنان و تعدد زوجات مرداز مقدسات بود. در جشن روزآزادی زنان ودختران ایرانی رضا شاه طى نطقى ازبرداشتن حجاب زنان، پيشرفت مقام اجتماعى آنان وتحولى دربرابرى حقوقشان با مردان و سخن گفت: درآن جشن، شاه زنان ودختران ایرانی را به مخالفت با حجاب وعدم استفاده از آن تشويق نمود و اعلام كرد كه تاكنون نيمى از جمعيت ایران به حساب نمى‏آمدند؛ زيرا درپشت پرده وبیتفاوتی بسر ‏برده وازخدمتگزاری درجامعه محروم بودند. از طرفی نجابت و عفت زن به حجاب وچادر مربوط نيست. زن روحاً و اخلاقاً مى‏بايست نجیب وعفيف باشد. او همچنين افزود؛
” شما زنان ايرانى اين روز را كه روز سعادت و موفقيت شماست بايد روز بزرگى بدانيد و از فرصتى كه بدست آورده‏ ايد براى پيشرفت همه جانبه وخدمت به كشور خود از آن استفاده كنيد. شما خواهران و دختران من براى پيشرفت خود و كشورتان اين قدم را برداشته‏ ايد واز نظرقانونى شما هم طراز مردان جامعه ‏ايد. اكنون بايد بدانيد كه كار و كوشش شما براى سربلندى كشور خودتان خواهد بود و سعادت و موفقيت آينده ايران در دست شماست.”

رضا شاه کبیر به فراست دریافته بود؛ هنگامیکه بانوان و مادران درواقع نیمی از مردم ایران درحاشیه اجتماع در بردگی و اسارت باشند، پرورش کودکان و جوانان ایرانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و توسعه و سازندگی، نوآوری و پیشرفت اجتماعی ممکن نخواهد بود. در واقع، این امرتحقق یکی از آرزوهای جنبش مشروطیت برای رهائی زنان ایران از اسارت مناسبات قرون وسطائی و دستیابی به نوآوری و توسعه ملی، پس ازسالها مبارزه و پیروزی، ساختارسیاسی واجتماعی جامعه ایران را بکلی دگرگون کرد و راهگشای تحولات پر اهمیتی برای بانوان ومادران ایرانی شد.

نزدیک به شست سال پیش قانون انتخابات ایران بدستور محمد رضا شاه پهلوی تغیرداده شد و یکی از مهمترین بخش آن شرکت زنان در شرایط حقوقی مساوی با مردان در انتخابات بود. زنان برای نخستین بار همراه مردان توانستند درتعین سرنوشتشان نقش مهمی بازی کنند و حق رای دادن و حق انتخاب شدن را به دست آورند. در پی آن، قانون حمایت خانواده هم درفروردین ماه 1342 بتصویب رسید. این قانون طلاق یک طرفه را لغو‌کرد، با منع چند همسری حق درخواست طلاق را به زنان داد. حق سرپرستی کودکان نیز پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده ‌شد.
41سال پیش خمینی مرتجعی کینه توزو خدعه گر با استناد بقوانین شریعت اسلام، برگرفته از قوانین رایج بیابان ‌گردان وقبائل چادرنشین شبه جزیره عربستان، که ۱۴۰۰ سال پیش مرسوم بود و امروزهم همانگونه رایج است، کلیه قوانین حقوق زنان را باستثنای حق رای دادن و حق انتخاب شدن که بنفع او بود لغو کرد.
درسوره بقره (قرآن) حقوق زن صریحا نصف مرد اعلام شده و درسوره نساء, برای مرد حق اختیارزنان متعدد بطرزی ظالمانه و بدوراز اخلاق ومروت منظورگشته است. دراکثرکشورهای اسلامی بدون توجه به منشورجهانی حقوق بشر, قوانین زن ستیز قران با شدت تمام بمورد اجراء گذاشته میشود. دربعضی کشور ها زنان کارت شناسانی هم ندارند وجزئی ازمایملک مرد بحساب میآیند. قرون وسطی اروپا هم صد ها سال زنان را به نحوی ازانحاء وبه بهانه های گوناگون دین ومذهب, مورد تبعیض های خشونت بارقرارداد وحقوقشان را نقض کرد. کشیش های کاتولیک زنان فرهیخه را به دستیاری با اهریمن متهم میکردند وبا شکنجه های دردناک اقرارگیری کرده آنها را بطرز فجیعی میکشدند. آگاهی وافکاری هوشمندانه درملتهای دنیای غرب موجب روشنگری ومبارزه ای فعال برای اصلاح دین وقوانین آن، اروپاییان را از قرون وسطای وحکومت ادیان با تبعیض های رنگارنگ بویژه در مورد زنان بسوی سکولاریسم روانه کرد. روشنگری وجدایی قوانین مطلق دین ومذهب ازاجتماع وامورحکومتی، بمرور برابری حقوق انسانی و جلوگیری از تبعیض های جنسیتی را نهادینه نمود
امید است پس از براندازی حکومت اسلامی اشغالگران ایران، حکومتی پارلمانی مردمی بدون دخالت دین و مذهب وهرگونه تبعیضی بویژه برابری ارزشها وحقوق زنان بامردان برطبق منشورجهانی حقوق بشرودیگرمیثاقهای بین المللی، مردم ایران به آزادی، امنیت و رفاه همگانی برسند.

دکتر بهرام آبار، 

هشتم  مارس 2020

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious