حزب سکولار دمکرات ایران

علت مشکلات معیشتی، فساد، فقر و گرانی، اقتصاد بیمار و فروپاشیده این مملکت، رژیم جمهوری اسلامی اشغالگر ایران است. درست در حالیکه با بحران صعود دلار مردم حتی از تامین اولیه ترین امکانات زندگی باز مانده اند، دزدان سرگردنه و اختلاس گران حرفه ای راس این رژیم، میلیاردها دلار به جیب زده و یکی بعد از دیگری از این کشتی سوراخ شده فرار میکنند. اختلاس و دزدی های سرسام آور، مخارج نگه داشتن ماشین جنایت و تحجر در ایران و تروریست پروری در منطقه، دخالت در عراق، سوریه، یمن، فلسطین وکشورهای آفریقائی است. حکومتگران جمهوری اسلامی عامل فقر و گرسنگی مردم، بوضوح آنها عامل اصلی خالی بودن سفره مردم ایرانند.
۴۰ سال فساد و تباهی، ۴۰ سال دزدی و چپاول و غارت منابع ثروت مردم ایران، ۴۰ سال دیکتاتوری که در تمام تاریخ ایران بی سابقه است، ۴۰ سال زندان و شکنجه و اعدام و دارزدن و بی قانونی و هرج و مرج. ۴۰ سال قتل و غارت در کشورهای منطقه و هزینه کردن تمام ثروت مردم ایران در جنگ و درگیریهای منطقه‌ای، ارمغانی از ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی اشغالگر ایران است.
اکنون خیابانهای شهرهای کرج، تهران، شاهین شهر، شیراز، اصفهان و اهواز در روزهای داغ اخیر شاهد بیرون ریختن مردم عاصی، خشم زده از فقر و نداری، گرانی و اختناق بود. این یک سلسله تظاهرات اتفاقی و نتیجه جوش آوردن ناشی از اختناق و گرانی فعلی نیست. این همان غول دیماه است که دوباره برمیخیزد تا کار جنایتکاران حاکم را تمام کند. ادامه دستور ناتمام و نیمه کاره خیزش دیماه است که باید این رژیم فاسد را سرنگون کند، برای همین جوانان قیام کننده کرج شعارشان این روزها این بود که تا دیکتاتور روکاره….قیام ادامه داره…. این بار جوانان و مردم بپا خاسته اند برای تعیین تکلیف نهایی و پایان ئادن به فقر و نداری و استثمار! خفقان و نظام مذهبی اشغالگر ایران!